top of page

Prisliste for takst

Certus Takst har som målsetting å tilby gode tjenester innenfor taksering, til en fornuftig pris.
Les tilbakemelding fra kunder her. 
 

Fornuftige priser etter Certus Takst sitt syn, 
er at prisene ikke blir for høye eller blir for lave. 
Certus Takst ønsker å være en del av Den gyllne middelvei når det gjelder priser for takstoppdrag.

Ta gjerne kontakt om du ønsker et tilbud på takst eller har innspill på pris.

Prislister for takst.

Prislise takst. Prise for taksering.

Hva er prisen for en tilstandsrapport?

Tilstandsrapport pris, leilighet

Bruksaral (BRA)

Pris

0 - 99 m²                                                                                 8500 kr

100 - 149 m²                                                                         11000 kr

 > 150 m²                                                                             13 000 kr

Inkludert i prisen for tilstandsrapporter, leilighet

 • Arealmåling / BRA innvendig i boligen.

 • Arealmåling av balkong / veranda / terrasse. 

 • Arealmåling av boder, inkludert boder med bruksrett i fellesareal.

 • Måling av parkeringsplass i fellesareal (lengde og bredde).

 • Undersøkelse av 1 våtrom (bad, vaskerom og dusjrom). 

 • Inkludert hulltaking. 

Tilleggspriser for tilstandsrapport pris, leilighet

Gjennomgang av felles bygningsdeler,
der boligen er særlig nær tilknyttet bygningsdelen.

+ 1000 kr pr. stykk.   

Tilstandsrapport leilighet. Hva må undersøkes av felles deler?

Undersøkelsene gjøres for en bolig i et mindre Sameie | Borettslag | Boligaksjelag, og der det er en eller flere felles bygningsdeler som har særlig nær tilknytning til boligen. 

Les mer om krav til undersøkelser av bygningsdeler, der en boligen er i særlig nær tilknytning til en felles bygningsdel i Forskrift til avhendingslova ( Tryggere bolighandel ).

Gjennomgang av felles bygningsdeler,
der eier av boligen har vedlikeholdsplikt.

+ 4000 kr

Tilstandsrapport leilighet. Undersøkelser ved vedlikeholdsplikt.

Undersøkelsene gjøres for en bolig i et mindre Sameie | Borettslag | Boligaksjelag, der eieren av boligen har vedlikeholdsplikt.

Denne informasjonen er ofte tilgjengelig i vedtektene. Erfaringsmessig skjer det at opplysningene som fordeler vedlikeholdsansvaret mellom boenheten og et Sameie, ikke alltid er forenelig med det som praktiseres eller infoen selger opplyser om. 

Om felles bygningsdeler i et mindre sameie, for eksempel 4 boenheter, kan vedlikeholdskostnadene bli betydelige økning i felleskostnadene.   

Bygningsdeler mot grunn og tak er inkludert i prisen.

Tak undersøkes kun der det er lagt til rette for undersøkelser og det samtidig er sikkerhetsmessig forsvarlig.

Les mer om krav til undersøkelser av bygningsdeler, der eier av boligen av vedlikeholdsplikt i Forskrift til avhendingslova ( Tryggere bolighandel ).

Minimal Design leilighet

Tilstandsrapport pris hus | større boliger. 

Enebolig | Tomannsbolig | Rekkehus | Kjedet enebolig | Fritidsbolig

Bruksaral (BRA)

Pris

0 - 149 m²                                                                            13 000 kr

150 - 199 m²                                                                        15 000 kr

 200 - 249 m²                                                                       17 000 kr

250 - 299 m²                                                                       19 000 kr

> 300 m²                                                                        Etter avtale

Inkludert i prisen for tilstandsrapporter, leilighet

 • Arealmåling / BRA innvendig i boligen.

 • Arealmåling av balkong / veranda / terrasse. 

 • Arealmåling av boder, inkludert boder med bruksrett i fellesareal.

 • Måling av parkeringsplass i fellesareal (lengde og bredde).

 • Undersøkelse av 1 våtrom (bad, vaskerom og dusjrom). 

 • Inkludert hulltaking. 

Tilleggspriser for tilstandsrapport, større boliger

Rom under terreng | underetasje | kjeller | krypekjeller

+ 2000 kr. 

Rom under terreng. Borre hull i vegg. Tilstandsrapport.

Opplysninger som kommer frem av byggetegningene blir tatt med i tilstandsrapporten. 

I tilfeller der tegninger ikke legges frem av selger | megler, vil dette kommenteres dette i tilstandsrapporten.

Om boligen har en egne kjeller | underetasje i tillegg til en krypekjeller, blir tilleggsprisen totalt 3000 kr for begge. 

Tilleggspriser for alle tilstandsrapporter

Gjennomgang av lovlighet | godkjente tegninger

+ 1000 kr

Tilstandsrapport. Sist godkjent bruk.

Opplysninger som kommer frem av byggetegningene blir tatt med i tilstandsrapporten. 

I tilfeller der tegninger ikke legges frem av selger | megler, vil dette kommenteres dette i tilstandsrapporten.

Målsatt planskisse til tilstandsrapport ved omsetning av bolig

Tilstandsrapport. Plantegning med mål. Planskisse med mål.

Planskisser med mål, pris pr. plan. 0 - 99 m²

Planskisser med mål, pris pr. plan. > 100 m²

Planskisser med alternativ planløsning

Planskissen er tegnet av Certus Takst og er et eksempel på hvordan planskissen utformes. Utseende på planskissene kan tilpasses det enkelte meglerkontors ønsker.

Les mer om andre type tegninger

under Tjenester - tegninger.

+ 1000 kr

+ 1250 kr

+   400 kr

Ekstra boligdel, kjøkken eller våtrom,
utover 1 som er inkludert i prisen. 
Spesialrom.

Pris tilstandsrapport. Pris våtrom.

Ekstra boenhet/utleiedel/hybel (Inkludert 1 våtrom og kjøkken).

Ekstra våtrom (bad/vaskerom/dusjrom), inkludert hulltaking.

Ekstra kjøkken.

Spesialrom (kjølerom, badstue og toalett).

Toalett er inkludert i prisen, der våtrommet ikke har et eget toalett, men er plassert i et eget mindre rom.

+ 1000 kr

+ 1500 kr

+ 1000 kr

+ 1000 kr

Frittstående garasje | bod | uthus | anneks

Pris tilstandsrapport. Pris garasje tilstandsrapport.

Enkel beskrivelse av garasje/bod/uthus

Full vurdering av garasje/bod/uthus

Arealmåling av garasje eller bod som er en del av fellesareal, er inkludert i prisen. 

+ 1000 kr

+ 1250 kr

Nøkkelbefaring | Nøkkeltakst

Pris tilstandsrapport. Nøkkelbefaring.

Nøkkeltakst | nøkkelbefaring

Nøkkelbefaring er der selger | kunde ikke er tilstede under befaring. Disse oppdragene fører til at nøkkel må hentes hos meglerkontoret. 

Erfaringsmessig kan det også være utfordrende å motta tilstrekkelig informasjon i tide, for å utarbeide tilstandsrapporten.

+ 1500 kr

Tilstandsrapport med verdi

Tilstandsrapport med verditakst. Markedsverdi.

Tilstandsrapport med verdi.

Det er ikke lenger vanlig at takstmann | takstingeniør setter markedsverdi for boliger som skal selges. Dette er det megleren som gjør.

I enkelte tilfeller kan det allikevel være et ønske fra megler eller at det er nødvendig fordi det er for lite eierskifte av boliger i et visst område for en viss type bolig.

+ 2500 kr

Utbedringer og oppdatering av tilstandsrapport.

Tilstandsrapport. Oppdatering av tilstandsrapport.

Mindre oppdateringer av tilstandsrapport,

men innenfor 14 dager etter at rapporten ble fullført.  

Mindre oppdateringer av tilstandsrapport,

men utover 14 dager etter at rapporten ble fullført.  

Ny befaring på grunn av større utbedringer etter 1. befaring.

  + 500 kr

+ 1000 kr

+ 3000 kr

Ny befaring og oppdatering av rapport

på grunn av utgått gyldighet for tilstandsrapport.              Pris etter avtale

Kjøring, bom og parkering.

Tilstandsrapport. Pris for kjøring og parkering.

Bom og parkeringsutgifter etter gjeldende satser.

Kjøring frem til befaring og tilbake til kontor. Pris per km.

+ 10 kr

Kjøring utover 25 km. Faktureres for km og timepris | medgått tid.

Bomtur og avlyst oppdrag.

Hva om tilstandsrapport blir utsatt. Tilstandsrapport bomtur.

Kunde møter ikke opp til avtalt befaring.

Kunde avlyser befaring innenfor 24 timer.

+ 2000 kr

25 % av Bra

Arbeider med tilstandsrapport,
som ikke har fastsatt pris

Tilstandsrapport. Ekstra pris medgått tid.

Timesats for medgått tid for arbeider som ikke har fastpris.

+ 1750 kr

Eksempel på arbeider er:

Innhenting av dokumentasjon, der den synlige utførelsen ikke er innenfor preakseptert ytelse eller preakseptert løsning (Norsk standard, Byggforskserien til Sintef, Byggebransjens våtromsnorm, Rørhåndboka og så videre).

Telefonsamtaler og e-post utvekslinger mellom andre aktører i byggebransjen, som har hatt noe med utførelsen å gjøre.

Pris takstmann | takstingeniør

Takstingeniør | Bygningssakkyndig | Takstmann pris, tilstandsrapport

Pris takstmann | takstingeniør i tilstandsrapport ved salg av bolig, er stort sett fastsatte priser.

I noen tilfeller blir det en del dokumentasjon fra selger, som bidrar til å opplyse kjøper om forhold ved boligen. Disse opplysningene er stort sett positivt for salgsprosessen, etter at boligen har skiftet eier. Gjennomgang av dokumentasjon gjør at takstingeniør | takstmann pris for en tilstandsrapport, øker litt som følge av timepris etter medgått tid.   

Spesielt for tilstandsrapport hus kan gjennomgang av dokumentasjon, være en investering mot kjøpers mulighet for å reklamere på boligkjøpet innenfor reklamasjonsfristen.  

Takstingeniør | Bygningssakkyndig | Takstmann pris, reklamasjonsrapport

Pris takstmann | takstingeniør for reklamasjonstakst eller en reklamasjonsrapport, som denne type takstrapport også kalles, varierer etter medgått tid etter timepris. 

 

Hvis det foreligger feil eller manglende opplysninger i forbindelse med salg av en bolig, eller at det ved kjøp av håndverkstjeneste har feil i henhold til avtale, er det viktig at byggtekniske forhold blir avklart på en skikkelig måte i reklamasjonsrapporten. I tilfeller der en bolig har flere avvik, vil arbeidet med å dokumentere disse feilene på en tilstrekkelig måte, være mer tidkrevende, enn om det er mindre forhold som avdekkes. Det skjer ikke sjelden at omfanget av feil, viser seg å være en del større enn det oppdragsgiver først antydet per telefon eller e-post. 

Eller at forholdet det er reklamert på, ikke er en feil i henhold til avtale og gjeldene regelverk.

I tilfeller der det åpenbart viser seg at en reklamasjon mot selger er feil, gir Certus Takst muligheten om at det ikke skrives rapport. Eksempel på et slike forhold der en rapport ikke er nødvendig, er der kjøper har reklamert på bruksareal | BRA for en brukt bolig, og det viser seg at arealet er innenfor tillatt avvik i henhold til Avhendingslova. 

bottom of page