top of page

Certus Takst - Søk etter innhold

Forstørrelsesglass

Søk innhold - Søkeresultater

31 elementer funnet for «»

Andre sider (24)

 • Takst for bolig og eiendom i Oslo, Asker og Bærum

  Reklamasjon - Feil på bad Kontroll | Undersøkelse av feil på bad Uavhengig takstmann Bestill undersøkelse av bad Reklamasjon | Undersøkelse av feil på bad Bestill undersøkelse av bad Undersøkelse av bad Oslo, Asker, Bærum og Drammen Våtrom (bad, vaskerom og dusjrom) er det rommet i boligen, det er flest registrerte feil fra fagmessig utførelse, og flere av disse feilene kan føre til større skader som er kostbare å utbedre. Feilene på bad oppstår for nye bad i nye boliger, totalrehabiliterte (renoverte, moderniserte) bad i eldre bygninger eller ved mindre arbeider som oppussing av bad. Kontroll | undersøkelse av feil på bad I tilfeller der kjøper av en håndverkertjeneste, har spørsmål til kvaliteten til våtrommet, kan det være en fordel å kontakte en uavhengig takstmann til undersøkelse av bad. Det samme gjelder for forhold der kjøper av en bolig mistenker at badet har blitt pusset opp, men at boligens salgsinformasjon inneholder opplysninger om at badet er nytt. En undersøkelse kan avdekke om det er feil på bad, eller om påberopt av feil er innenfor krav, materialvalg, toleranser og fagmessig utførelse med mer. Slike undersøkelser av eventuelle feil på bad er ikke det samme som en uavhengig kontroll av badet. Resultatet av undersøkelsene fra befaringsdagen, kan føre til at kjøper ønsker at det skal utarbeides en reklamasjonsrapport som viser til feilene på badet. En slik reklamasjonstakst benyttes i forbindelse med reklamasjon av håndverkertjenester og er ikke det samme som en uavhengig kontroll. ​ For å finne ut av mer om undersøkelse av feil på bad, les videre om:​ Uavhengig takstingeniør | takstmann - Undersøkelse av bad Hva koster det å undersøke feil på bad? Bestill uavhengig takstmann til undersøkelse av våtrom (bad, vaskerom og dusjrom) Uavhengig takstmann - Undersøkelse av bad Certus Takst AS | CTAS utarbeider uavhengig befaringsrapporter, i forbindelse med undersøkelser av feil på bad. Undersøkelsene blir gjennomført av en uavhengig takstmann | takstingeniør som er sertifisert hos Norsk takst . registrert Mester (Murmester). Fagrådet for våtrom har en egen godkjenningsordning for bedrifter som har gjennomgått kurs og bestått eksamen. Certus Takst AS er Godkjent våtromsbedrift innenfor takst / Modul C. Byggebransjens Våtromsnorme eller våtromsnormen, er en norm som har strengere krav til utførelse på bad, enn byggteknisk forskrift (TEK 17). I tilfeller der avtaledokument/kontrakt med håndverkerbedriften opplyser om at normen har blitt fulgt, vil befaringsrapporten inneholde opplysninger om dette. Certus Takst AS | CTAS tilbyr undersøker av våtrom (bad, vaskerom og dusjrom) i områdende rundt Oslo og deler av Viken fylke, deriblant Asker, Bærum, Drammen. Bestill uavhengig takstmann til undersøkelse av bad? Bestill uavhengig undersøkelse av bad Pris for undersøkelse av feil på bad? Pris for undersøkelse av feil på bad har en minstepris på 5500 kr. En slik undersøkelse er et befaringsoppdrag, der Certus Takst AS har delt opp prisen i oppdrag med og uten dokumentasjon. Oppdrag uten dokumentasjon er en befaring, der det gis muntlig tilbakemelding på utførelse. Dette kan være aktuelt, der det ikke registreres synlig avvik fra fagmessig utførelse eller at oppdragsgiver ikke ønsker at det skal utarbeides en befaringsrapport. Oppdrag med dokumentasjon er nødvendig der feil på bad vil bli dokumentert i befaringsrapport eller reklamasjonsrapport, der utførelsen på badet skal eller har blitt reklamert på. Prisen for å dokumentere feil på bad eller andre våtrom, vil variere ut ifra antall våtrom og omfang av feil. Pris for undersøkelse av feil på bad , finnes som en nedlastbar prisliste under befaringsrapporter på siden for pris for takst og takstmann. Prisen for en undersøkelse av feil på bad, kan være en god investering, da skader knyttet til våtrom er dyre å reparere. I tillegg kan omfattende feil på bad, gi utslag i redusert salgspris. ​ Bestill undersøkelse av bad i dag! ​ ​

 • Forhåndsbefaring | Certus Takst | Befaring av ny bolig | Bustadsoppføringslova

  Øverst Forhåndsbefaring Pris forbefaring Forhåndsbefaring - Kjøp av ny bolig Bestill - Forhåndsbefaring - Kjøp av ny bolig Forhåndsbefaring | Oslo, Asker, Bærum og Drammen Forhåndsbefaring er en befaring der kjøper får sett over boligen, før selve overtakelsen av den nye boligen | overtakelsesforretning finner sted. Målet med forhåndsbefaringen er å undersøke boligen for eventuelle feil, slik at disse kan rettes frem til tidspunktet for overtakelsen. En forhåndsbefaring er ofte ca. 2 uker før selve overtakelsen. Noe som gir utførende mulighet til å utbedre eventuell feil. ​ Certus Takst As tilbyr forhåndsbefaring i Oslo, Asker, Bærum og Drammen. Forbefaring utført av uavhengig takstmann | takstingeniør? Det er flere kjøpere som ønsker å ta med seg en uavhengig takstmann | takstingeniør, for å få hjelp til en byggteknisk gjennomgang av boligen ved en forbefaring. Noen engasjerer takstmannen | takstingeniøren fordi de ønsker å få en trygghet om at boligen ikke har større byggtekniske feil. Mens andre kontakter takstmann | takstingeniør, når boligen som er under oppføring viser seg å ha feil, eller at byggeprosessen bærer preg av forsinkelser og åpenbare feil. Dette gjelder også for Overtakelse ved kjøp av ny bolig | Overtakelsesforretning. ​ I noen byggeprosjekter er det også utført en forhåndsbefaring av en takstmann | takstingeniør, som har blitt engasjert av byggherre | tiltakshaver eller utførende. Slike befaringer kan ha svært varierende verdi. Noen av disse befaringene er utført av takstmenn | takstingeniører som handler med objektivitet, integritet og uavhengighet. Mens i andre tilfeller kan det virke som at det ikke har vært noen undersøkelser av en takstmann | takstingeniør i det hele tatt. Undersøkelser som viser seg å være begrenset, kommer ettertrykkelig til syne om kjøper av ny bolig, har tatt med seg en uavhengig takstmann | takstingeniør til overtakelsen av boligen. Erfaringsmessig er det våtrom og vannrelaterte sjekkpunkter som har mest registrerte byggefeil. Les mer om artikkelen Byggefeil | Kartlegging av byggefeil. Protokoll fra forbefaring | forhåndsbefaring Protokollen for forbefaringen | forhåndsbefaring kan inneholde en del interessant informasjon. Har en først blitt engasjert etter at forhåndsbefaringen er gjennomført, men før tidspunkt for overtakelsen av ny bolig | Overtakelsesforretning, bør protokollen fra forhåndbefaringen fremlegges for takstmannen | takstingeniøren som har blitt engasjert til å bistå med hjelp under overtakelsen av ny bolig | overtakelsesforretning. ​ Bestill - Forhåndsbefaring av uavhengig takstmann Pris forhåndsbefaring Prisen for en forbefaring | forhåndsbefaring har en minstepris på 5500 kr. Forbefaringsprisen vil variere ut ifra tilsendt dokumentasjon, størrelse på boligen, kjøreavstand, bompenger og parkering. Last ned og les mer om priser for forhåndsbefaring under prisliste. ​ En eventuell reklamasjon med å utarbeide en reklamasjonsrapport, vil bli et nytt oppdrag. Les mer om reklamasjon på kjøp og reklamasjonsrapporter.

 • Overtakelse av bolig | Oslo | Asker | ctas.no

  Hjem - Øverst Overtakelse Pris overtakelse av ny bolig Feil og mangler ved kjøp av ny bolig Overtakelse av ny bolig Bestill - Hjelp til overtakelse Overtakelse | Oslo, Asker, Bærum og Drammen Overtakelse av ny bolig | Overtakelsesforretning er tidspunktet da kjøper overtar boligen fra selger, og garanti og reklamasjonstider starter. ​ Hjelp ved overtakelse av bolig, er en takseringstjeneste av takstmann | takstingeniør, som skal bidra til å hjelpe kjøper med at boligen fremstår i henhold til avtale og byggtekniske krav | byggtenisk forskrift TEK 17, på overtakelsestidspunktet. Hjelp til overtakelse av takstmann | takstingeniør tilbys i Oslo, Asker, Bærum og Drammen Pris overtakelse av ny bolig | overtakelsesforretning Prisen for overtakelse har minstepris på 5500 kr, og vil variere ut ifra størrelsen på boligen og mengden av dokumentasjon som er mottatt. Avstand til bolig, bompenger og parkering kommer i tillegg. ​ Viser det seg at boligen ikke er i henhold til avtale eller byggtekniske krav, kan det på oppdrag fra kjøper bestilles en reklamasjonsrapport. En reklamasjon på kjøp av ny bolig blir da et nytt oppdrag. Overtakelse bolig Oslo og Viken Hva er en overtakelsesforretning | overtakelse av ny bolig? En Overtakelsesforretning | Overtakelse av ny bolig er det tidspunktet en bolig, som ble kjøpt før oppføring, skifter eier fra selger til kjøper. Ved dette tidspunktet starter også garantitider og reklamasjonsfrister. Selger | entreprenør vil ha betaling | sluttoppgjør, og eventuell dagmulkt blir stoppet. ​ Boliger som er ferdig oppført, kan selges etter avhendingslova | Lov om avhending av fast eiendom. Når en kunde ønsker hjelp til å bistå ved overtakelse av bolig, er det viktig at kunden faktisk er klar over hvilket lovverk kjøpekontrakten legger til grunn for kjøpet av bolig. Enten det er bustadoppføringslova eller avhendingslova. Det er bustadoppføringslova som omtaler overtakelse og overtakelsesforretning. Å kjøpe er ferdig bolig etter avhendingslova, gir ikke de samme rettighetene som et boligkjøp etter bustadoppføringslova. Bustadoppføringslova | Overtaking og overtakingsforretning Bustadoppføringslova benyttes der en bolig er kjøpt før eller under oppføring. Loven gjelder mellom en forbruker og en entreprenør. Loven gjelder ikke for to profesjonelle parter. I disse tilfellene er det Norsk standarder hos Standard Norge som er gjeldene. Overtakelse | overtakelsesforretning eller overtaking og overtakingsforretning, som det heter seg i bustadoppføringslova , siden loven er en av de lovene som er skrevet på nynorsk, omtales blant annet i § 14. Overtaking og § 15. Overtakingsforretning. ​ § 14. Overtakelse handler om: At boligen skifter eier, reklamsjonsfristene starter, eventuell dagmulkt stanser og entreprenør får sluttoppgjør. ​ § 15. Overtakelsesforretning omtaler blant annet: At forbrukeren skal ha minimum 7 dagers varsel før overtakelsesforretningen kan finne sted. Les mer om tolkningsuttalelse hos Regjeringen.no på spørsmål fra Norges Eiendomsmeglerforbund, som omhandler at 7 dagers frist gjelder for hver innkalling og dagmulkt etter § 18. At mangler som forbruker burde ha oppdaget, må reklameres på innen rimelig tid. § 30. Reklamasjon omtaler en del viktig punkt, om boligen ikke er i henhold til avtalen eller byggtekniske krav. ​ Overnevnte punkter er kun ment som informasjon, da lovverk er juridiske spørsmål som må vurderes av advokater. ​ En takstingeniør | takstmann må vurdere om boligen tilfredsstiller byggtekniske krav/TEK 17 og påregnelig tilstand. Er det brudd på forskrifter og fagmessig utførelse, kan det være aktuelt å gjennomføre en reklamasjon etter overtakelse av ny bolig. Grunnlaget for den byggtekniske reklamasjonen dokumenteres i en Reklamasjonsrapport | reklamasjonstakst | befaringsrapport . Bestill - Overtakelse i Oslo og Viken Bistand av takstmann | takstingeniør ved overtakelse av ny bolig Takstingeniør | Takstmann Per Ole Bjørnstad bidrar med bistand ved overtakelse av ny bolig | overtakelsesforretning. ​ Er det forhold som utbygger | entreprenør opplyser om at skal utbedres til en gitt dato eller at punktet i protokollen avises uten grunn av entreprenør, kan det utformes en Reklamasjonsrapport på de byggtekniske forholdene ved boligen, hvis kjøper ønsker en slik reklamasjonstakst . En reklamasjon på et boligkjøp, kan være en omfattende prosess og det er noe forbrukeren bør være klar over, og klar for. Takstingeniøren | Takstmannen som har bistått under overtakelsen, bør ikke være pådriveren for å fremme slike reklamsjonssaker. Ved en reklamasjon på kjøp av ny bolig, anbefales det derfor at det kontaktes advokat for videre prosess. Bestill | Bistand overtakelse Bistand av takstmann | takstingeniør ved overtakelse Hva er feil og mangler ved kjøp av ny bolig? Ved overtagelse | overtagelssesforretning er byggteknsik feil/mangel et avvik ut ifra gjeldende kontrakt, når det kommer til utførelse. Ved boligkjøp må forskriftskravene i Byggteknisk forskrift TEK 17 følges, slik at boligen er lovlig oppført i Norge. Hvis byggteknisk forskrift TEK 17 ikke er fulgt, og dette blir avdekket, vil feilen bli sett på som en byggefeil | byggfeil . ​ Ved overtakelse av nye boliger blir også Norsk Standard 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner benyttet. Blant annet for overflater, er denne standarden betydelig strengere, enn hva som legges til grunn og kan forventes ved kjøp av en brukt bolig. ​ Byggforskserien fra SINTEF blir også benyttet for å kontrollere om det er byggtekniske feil ved boligen, da løsningene i anvisningene til SINTEF Byggforsk, blant annet blir henvist til i monteringsanvisninger og produktinformasjon for de forskjellige produktene som er benyttet i boligen. Følges ikke monteringsanvisninger, vil produsentene av produktene, ikke stille garanti hvis det oppstår skader senere. ​ Byggteknisk forskrift TEK 17 Boliger som føres opp i Norge må følge plan- og bygningsloven. Forskrifter som kommer ut fra denne loven er blant annet: Forskrift om tekniske krav til byggverk | Byggteknisk forskrift TEK 17. Forskrift om byggesak | Byggesaksforskriften SAK 10. ​ For vurdering av boligens synlige utførelse under en overtakelse | overtakelsessforretning, er det funskjonskravene i byggteknisk forskrift TEK 17 som i hovedsak blir undersøkt. Disse funksjonskravene er enten et ytelseskrav som må følges, eller så er det gitt en forhåndsdokumentert løsning via veiledningsbestemmelsene til TEK 17 | VTEK. ​ Det er blant annet i denne veiledningen til TEK 17, at fallforhold i våtrom ( bad, vaskerom og dusjrom ) angis som preaksepterte ytelser. Dokumentasjonskravet til utførelsen når det gjelder fallforhold, må sees i sammenheng med tillatte toleranser i NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner. Noe som i praksis betyr at noen millimeter forskjell fra prosjektert fall til faktisk utførelse, kan aksepters, uten at dette nødvendigvis defineres som et avvik under overtakelsen | overtakelsesforretningen. Det finnes også tilfeller der utførende kan vise til andre løsninger en det som er nevnt i TEK og VTEK. SINTEF Byggforskserien og Norsk Standard er begge to eksempler på annerkjente løsninger. Byggteknisk forskrift TEK 17 viser ofte til en NS standard, i preakseptert ytelse, veiledningstekst eller under henvisninger. Det samme gjelder for anvisningene | datablader | NBI til SINTEF Byggforsk. ​ I tilfeller der forskriftskravet i byggteknisk forskrift ikke er et ytelseskrav, eller at det er blitt benyttet en preakseptert ytelse, kan utførelsen dokumenteres med en analyse. Det byggtekniske regelverket forvaltes Direktoratet for byggkvalitet | DiBK. NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner NS 3420 er en standard som inneholder fellesbestemmelser og fagdeler. Standarden inneholder enormt med informasjon og den gjelder først og fremst frem til overtakelsen har funnet sted, men NS 3420 benyttes også som dokumentasjon på god fagmessig utførelse. ​ Standarden inneholder informasjon om blant annet informasjon om en overflate har feil utførelse i henhold til kontrakt eller ikke. Blant annet er det beskrevet hvor langt unna en skal stå foran vegg, også kalt betrakningsavstand, før det kan kalles et avvik. ​ I NS 3420 Del 1 - Fellesdeler omtales blant annet hvordan undersøkelser skal skje, og hva som er normalkrav til toleranser for overflater på overtakelsestidspunktet. Overflatene skal være utført i henhold til planhet og retning. Det kan være avtalt strengere toleranseklasse enn det som er normalklassen, men generelt sett blir det ikke nevnt en strengere toleranseklasse, enn den Norsk standard NS 3420, angir som normalkrav. ​ NS 3420 er delt opp i forskjellige fag, også kalt fagdeler. Hvis det er differanse mellom fellesdel og fagdelene, er det toleransen i fagdelen som gjelder. Fagdelene for NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner er: 0 Orientering 1 Fellesbestemmelser 2 Inndeling, innhold og stikkordliste A Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass BE Bygningselementer BM Ventilasjonstekniske systemer BN Elektrotekniske systemer BQ Heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau BR Gods- og varetransportører BS Taubaneinstallasjoner for persontransport BW Seksjoner av byggverk CD Miljøsanering, demontering og riving CH Hulltaking og slissing CU Sanering av sopp og skadedyr D Undersøkelser, registreringer og kontroll F Grunnarbeider G Grunnarbeider – Del 2 J Dekke- og banearbeider K Anleggsgartnerarbeider L Betongarbeider N Mur- og flisarbeider P Metallarbeider PN Blikkenslagerarbeider Q Tømrerarbeider R Montasje- og innredningsarbeider SB Isolering 2022 SF Tetting SH Passiv brannbeskyttelse SL Undertak og taktekning T Maler- og beleggarbeider U Rørinstallasjoner V Ventilasjonsinstallasjoner W Installasjoner for elkraft og ekom X Utstyr for elkraft og ekom Y Spesielle tekniske installasjoner og anlegg YB Systemer for bygningsautomatisering og -sikkerhet Z Drift og vedlikehold ZK Skjøtsel og drift av park- og landskapsområder ​ Bestill - Hjelp til å se feil og mangler på bolig

Vis alle

Aktuelt (7)

 • Minihus | Mikrohus - Hvilke regler gjelder?

  Artikkelforfatter: Artikkelen er skrevet av Per Ole Bjørnstad, daglig leder i Certus Takst AS. Innholdet i innlegget er kun en mindre utvalgt del av et mer omfattende informasjon, og det anbefales derfor å lese de lenkene som er lagt ved gjennom artikkelen i sin helhet. Slik at leseren sitter igjen med et objektiv syn på temaet i innlegget. Gå direkte til innholdet i artikkelen: Mikrohus | Minihus Hva er et mikrohus? Mikrohus - Helårsbolig, fritidsbolig (hytte) eller campingvogn? Nye regler for mikrohus som helårsbolig Mikrohus på bebygget eiendom Mikrohus | Minihus Ved økt fokus på bærekraft og redusere menneskenes fotavtrykk i naturen, har mikrohus blitt mer aktuelt enn tidligere. I tillegg til å være miljøvennlig og bærekrafting, med bruk av ressurser, er også mikrohusene relativt rimelig å føre opp. Mikrohus er altså ikke så utslagsgivende for lommeboka og er med dette mer budsjettvennlig. Artikkelen tar ikke for seg alle de økonomiske, helse, miljømessige og samfunnsøkonomiske variablene, når det gjelder oppføring av mikrohus VS boligblokk med fortetting av befolkningen i leiligheter med tilsvarende størrelse. Artikkelen tar for seg hvilke regler som gjelder for å bygge et mikrohus og hva definisjonen av et mikrohus er. Den tar også for seg endringene som ble gjennomfør 1. juli 2023 for å forenkle bygging av mikrohus, på eiendom som allerede er bebygget. Mikrohus kan også omtales som minihus. Hva er mikrohus? Et mikrohus er et lite hus som tar minimalt med plass, men samtidig har de nødvendige funksjonene til et hus. Blant annet å ha et sted til: oppholde seg hvile sove lage mat samt sanitær med dusj, vask og toalett. Disse husene kan være et godt alternativ for de som ønsker å leve enklere og kanskje ha mer grøntareal rundt boligen. I stedet for å bo i en blokkleilighet på samme størrelse i en storby. Mikrohus - Helårsbolig, fritidsbolig (hytte) eller campingvogn? Et mikrohus kan ha ulike utforming og bruk. Det er bruken av mikrohuset som avgjør hvilke byggteknsike krav som gjelder. Mikrohus kan blant annet være: Helårsbolig Fritidsbolig (hytte) Campingvogn De forskjellige mikrohusene har sine fordeler og ulemper sett opp mot hverandre. For eksempel vil en campingvogn med hjul, kunne fraktes til ønsket sted, men det kan være begrensninger på førerkort og det vil være regler for bruk av campingvogn i de forskjellige kommunene. De nye reglene for mikrohus gjelder ikke for campingvogn. En helårsbolig eller fritidsbolig (hytte) kan ha fast tilkoblet vann og avløp, og vil gi økt komfort med sanitærforhold, om dette er et ønsket behov. Mikrohus som campingvogn At mennesker ønsker å flytte på seg med et tak over hode, har vært aktuelt siden tidenes morgen. Før bilen ble satt i masseproduksjon tidlig 1900-tallet, var forløperen til campingvogn slik vi kjeller det i dag ikke ulikt hest og overbygd kjerre med hjul. Det tok ikke lang tid før bilen ble masseprodusert, at også de førte campingvognene ble bygget. Utviklingen for en campingvogn har som for alt annet vært stor. Fra å kun være et tak over hode og mulighet for søvn, har de mest avanserte campingvognene blitt mobile hus. De praktiske flerbuksløsningene som blir brukt i disse campingvognene, er designet for å kunne brukes på mindre plass i et hus. Sammen med båtindustrien har produsentene av campingvogner vist at det er mulig å leve på et mindre areal, og allikevel ha de mest nødvendige funksjonene tilgjengelig. Der campingvogner har hatt et visst fokus på luftmotstand og kjøreferdigheter, er mobile mikrohus mer designpreget og ligner mer på tradisjonelle hus eller hytter. Nå skal det sies at enkelte mikrohus, ser til former som begrenser luftmotstand, men på langt nær alle. For de fleste mikrohusene er det ikke nødvendigvis kjørekomfort som er øverst på prioriteringslisten, noe som også vil være naturlig. Nye regler for mikrohus som helårsbolig Fra og med i dag 1. juli 2023 er det nye krav til mikrohus som benyttes som helårsbolig. Mikrohus blir omtalt som frittliggende boligbygning inntil 30 kvadratmeter/m². Bygningen må i tillegg være: Under 4,5 meter fra bakkenivå. 1 etasje 1 boenhet Uten kjeller Kravene som kommer frem av byggesaksforskriften (SAK 10) kapittel 3. Tiltak som krever søknad om tillatelse og som forstås av tiltakshaver, § 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom. Nytt fra 1. juli 2023 er kravet i bokstav e) som forteller at, "Frittliggende boligbygning inntil 30 m​2 BRA med én boenhet i én etasje uten kjeller som ikke på noe punkt overstiger en høyde på 4,5 m over bakken." Les mer om forskriftskravet og veiledningstekst til bokstav e, i byggesaksforskriften (SAK 10) hos Direktoratet for byggkvalitet | DiBK. Mikrohus har ikke de samme kravene til å oppfylle byggteknisk forskrift (TEK 17), som en større boligbygning. Sammendrag av hvilke krav som gjelder og ikke gjelder for mikrohus er blant annet: Krav til tilgjengelighet gjelder ikke Ikke krav til trappeutforming, da det kun er 1. etasje. Ikke krav til oppbevaringsplass eller bod. Krav til innvendig høyde er minimum 2,2 meter. Krav til lyd og vibrasjon gjelder ikke. Krav til ventilasjon er mer likt eldre forskrifter. (Ventiler og vinduer som kan lufte) Det er ikke krav til uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet. Nytt krav fra 28. juni 2023, beskriver at om bygningen skal ha pipe, må det være et ansvarlig foretak som fører opp hele mikrohuset. Les mer i artikkelen Oppføring av pipe i tilbygg under 50 kvadratmeter. Det er viktig å være klar over at plan- og bygningsloven gjelder og at det kan være kommunale forskjeller for oppføring av mikrohus. Blant annet hvor mikrohusene kan føres opp. Mikrohus som skal være helårsbolig må ha tilfredsstillende: renovasjonsløsning vann- og avløp adkomst og parkering Les mer om regler for mikrohus til boligformål hos Direktoratet for Byggkvalitet | DiBK Direktoratet for Byggkvalitet | DiBK har også laget en veileder som skal bidra som hjelp, for at en skal forstå hvilke krav som gjelder for Mikrohus som helårsbolig. Les mer om Veiviser - Mikrohus som helårsbolig. Mikrohus på bebygget eiendom Kravene som er lempet på i byggesaksforskriften (SAK 10), gjelder for eiendom som allerede er bebygget. Dette betyr at det allerede står en bygning på eiendommen. Å bygge mirohus blir altså lettere for de som allerede har bebygget eiendommen sin. Hvis eiendommen ikke har noen bygning fra før og mikrohuset er den første bygningen på eiendommen, må dette søkes om. Hovedregelen er at det må benyttes ansvarlig foretak ved søknad og bygging av mikrohuset. Alternativt kan en søke kommunen om å være selvbygger. En selvbygger må for de delene en ikke er kvalifisert for, benytte kvalifiserte fagpersoner. Hva disse kvalifikasjonene innebærer, kan bli forskjellig fra kommune til kommune. Slik det allerede er, for alle landets byggesaker i de forskjellige kommunene i Norge.

 • Oppføring av pipe i tilbygg under 50 kvadratmeter

  Artikkelforfatter: Artikkelen er skrevet av Per Ole Bjørnstad, daglig leder i Certus Takst AS. Innholdet i innlegget er kun en mindre utvalgt del av et mer omfattende informasjon, og det anbefales derfor å lese de lenkene som er lagt ved gjennom artikkelen i sin helhet. Slik at leseren sitter igjen med et objektiv syn på temaet i innlegget. Gå direkte til innholdet i artikkelen Endret veiledningstekst til byggesaksforskriften. Veiledningstekst om mindre tiltak på bebygd eiendom. Veiledningstekst for oppføring a pipe i tilbygg inntil 50 kvadratmeter, før endring Veiledning til Byggesaksforskriften (Sak 10), etter 28. juni 2023 Endret veiledningstekst til byggesaksforskriften Direktoratet for Byggkvalitet | DiBK endret 28. juni 2023 veiledningsteksten til Byggesaksforskriften | SAK 10, for oppføring av pipe i tilbygg under 50 kvadratmeter. Veiledningstekst om mindre tiltak på bebygd eiendom Et tiltak er en endring av det eksisterende byggverket. Hva som er et tiltak defineres i plan og bygningsloven kapittel 20. Søknadsplikt. For mindre tiltak på bebygd eiendom, er det § 20-4. Søknadspliktig tiltak som forstås av tiltakshaver, som gjelder. Det er ut ifra denne paragrafen i loven, at forskriften byggsaksforskriften (SAK 10) tar utgangspunkt i. Veiledningstekst i SAK 10 kapittel 3. Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forstås av tiltakshaver, § 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom, ble endret 28. juni 2023. Informasjon om endringen kan finnes hos Direktoratet for byggkvalitet | DiBK i nyhetsarkiv, Endrer veiledning til §3-1 i SAK Veiledningstekst for oppføring a pipe i tilbygg inntil 50 kvadratmeter, før endring § 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom, a) "et enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m2 . Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller." I veiledningstekst til bokstav a stod det spesifikt at, tilbygg inntil 50 m² /m2 / kvadratmeter også omfattet byggetekniske installasjoner som pipe/skorstein. Et slikt tilbygg ville ikke kreve særlig ansvarsrett. Med andre ord så viste veiledningsteksten at, oppføring tilbygg inntil 50 kvadratmeter, også med pipe, ikke var et tiltak som krevde ansvarlig foretak og ansvarsretter. Les Veiledningstekst som gjaldt før 28. juni 2023. Veiledning til Byggesaksforskriften (Sak 10), etter 28. juni 2023 Etter endringen i veiledning til byggesaksforskriften (SAK 10) er det ikke lenger er tillatt for tilstakshaver å føre opp en pipe i et tilbygg som er inntil 50 m², uten bruk av ansvarlig foretak. Dette betyr i praksis at eier av en eiendom/selvbygger, ikke lenger kan føre opp en slik bygning med pipe, selv om tilbygget er inntil 50 m². Slike tiltak må nå ha ansvarsretter. DiBK sin begrunnelse er at innføring av søknadsplikt og bruk av ansvarlig foretak, vil ha betydning for bygningens brannsikkerhet. Les mer om veiledningsteksten som gjelder etter 28. Juni 2023

 • Uenighet om lokal utbedring av membran, advokat vs FFV

  Publisert artikkel fra NemiTek NemiTek publiserte en artikkel tirsdag 21. mars som handler om at Fagrådet for Våtrom | FFV og forbrukeradvokat Fæhn, har et ulikt syn når det gjelder lokale reparasjoner av det vanntette sjiktet | membran på badet. Gå direkte til innholdet i artikkelen: Argumentene til advokat Fæhn viser til domstolene Argumentene til FFV Faktablad fra NBKF Forutsetninger for gjennomføring av reparasjon av membran. Ved følgende forhold anbefales ikke partiell utbedring: Ved følgende forhold er partiell utbedring mulig, men krevende både ved vurdering og utførelse: Ved følgende forhold er partiell utbedring egnet: Definisjon av våtsone Informasjon og lenker til omtalte foreninger og personer i artikkelen. NemiTek Fagrådet for våtrom | FFV og Byggebransjens våtromsnorm | BVN Norsk Byggkeramikerforening | NBKF Forbrukeradvokat Publisert etter at artikkelen ble skrevet: Oppdatering av FFV utsagn i artikkel hos NemiTek Argumentene til advokat Seriøse håndverkere sier at delutbedringer | lokal utbedring ikke kan utføres på en skikkelig måte, da det ikke blir trygt nok. Membran på badet skal vare i flere tiår, ikke bare reklamasjonsperioden. Langtidsvirkningen av en lokal utbedring på membran, er det ikke tilstrekkelig forskning på. De fleste entreprenører som tar på seg jobber med våtrom, utfører ikke delutbedring | lokal utbedring. De som tilbyr denne tjenesten er en liten gruppe. Fæhn viser til domstolene Advokat Fæhn viser til flere dommer som viser til at delutbedringer ikke er godt nok. "...ikke bli av en slik standard som kjøperne hadde grunn til å forvente i henhold til kontrakt." "ikke sannsynliggjort at en lokal utbedring med ny skjøt i dusjsonen vil være mulig eller tilstrekkelig.» "...bevisførselen at det var forsvarlig og nødvendig å legge nytt sluk, ny membran og flislegging på gulv og vegger. En partiell utbedring ville medført risiko for nye lekkasjer.» «Større partiell utbedring som i det aktuelle tilfellet utføres unntaksvis av profesjonelle, og i så fall bare av den som opprinnelig la gulvet, og som altså kjenner det.» «Uttalelsen fra selskapets takstmann om at delutbedring er tilstrekkelig, bygger på uriktige forutsetninger om årsaken til lekkasjen, og det fremstår som usikkert om denne fremgangsmåte ville gitt en forsvarlig utbedring av mangelen.» Men det hender også at delutbedringer blir godtatt: «Lagmannsretten er kommet til at i dette tilfellet må en lokal reparasjon være tilstrekkelig selv om det kan innebære en viss risiko.» Argumentene til FFV Det må gjøres en vurdering i hvert enkelt tilfelle om delutbedring | lokale utbedringer. Er det et nytt bad, en reklamasjonssak eller en skadesak? Noe som har betydning for eventuelt risiko og muligheter for å kunne gjennomføre lokal utbedring. Hvor på badet den lokale utbedringen av membran er tiltenkt, er også en faktor. Er utbedringen ved sluket, ved døra eller i tørrsonen på badet. Det må kartlegges hvordan badet ble utført. I mange sammenhenger er det riktig å prøve lokale reparasjoner, men at dette kan vise seg å ikke fungere. Det må alltid utføres en vanntest og fuktindikasjonsmålinger, som viser til at de lokale utbedringene ved membran har blitt tett etter en lokal utbedring. Faktablad fra NBKF FFV viser til faktabladene fra Norsk Byggkeramikerforening | NBKF: Reparasjon av påstrykningsmembraner på flislagte våtromsgulv - Del 1 av 2. Del 1: Forutsetninger for partiell membranreparasjon. Reparasjon av påstrykningsmembraner på flislagte våtromsgulv - Del 2 av 2. Del 2: Metoder for å utføre partiell utbedring av påstrykning membraner. Forutsetninger for gjennomføring av reparasjon av membran. Det er flere forutsetninger som må avklares, for at reparasjon av membran, kan la seg gjennomføres eller ikke. Det er ikke alltid at en gjennomføring er fornuftig. Ved følgende forhold anbefales ikke partiell utbedring: Membranen har blitt oppløst og virker porøs og oppsprukket. Membranen har ligget mange år og restlevetiden er usikker Ved følgende forhold er partiell utbedring mulig, men krevende både ved vurdering og utførelse: Membranen er generell tynn (f.eks. under 0,6-0,7 mm) og flere egenskaper må vurderes, f.eks. tilstand og elastisitet). Underlaget er ujevnt og det er vanskelig å få rengjort membranflaten for limrester. Skadestedet ligger vanskelig til for reparasjon til f.eks. inne i et hjørne eller i overgang golv og vegg som gjør at veggfliser og veggmembran må skiftes i en vannutsatt sone. Ved følgende forhold er partiell utbedring egnet: Reparasjonen skjer i et område hvor der er lite og ikke noe permanent vannpåkjenning. Eksisterende membran er i god stand og har tilstrekkelig tykkelse til å kunne skjøtes. Lett tilkomst til reparasjonsstedet. Underlaget er plant og stabilt og gir godt feste for membranen. Definisjon av våtsone Et bad har områder som defineres som våtsoner. Definisjon av våtsone kan du lese mer om i veiledningen til Byggteknisk forskrift TEK 17 §13-15, hos Direktoratet for byggkvalitet | DiBK. Bildet er hentet fra nettsiden til DiBK. BVN som er strengere enn Byggteknisk forskrift på enkelte områder, omtaler i BVN 34.010 Våte og tørre soner i baderom og andrevåtrom. Valg av membran og ferdig overflate, at i små våtrom på 4 m² og mindre, er alle vegger i tillegg til gulv å anse som våtsone. Artikkelen inneholder ingen info som forteller noe om, at FFV anbefaler å prøve lokal utbedring av membran for disse badene. Informasjon og lenker til omtalte foreninger og personer i artikkelen. Oppdatering av FFV utsagn i artikkel hos NemiTek Etter at artikkelen fra NemiTek ble publisert, har det kommet noen avklaringer fra FFV sin side. Les innlegget til FFV hos Facebook. Oppdateringen viser til at FFV og Fæhn i utgangspunktet ikke har vesentlig uenighet, men er mer enig med hverandre, men at det finnes nyanser ved valg av utbedringsmetode.

Vis alle
bottom of page