top of page

Reklamasjonsrapport |
Reklamasjon ved kjøp av bolig og tjenester

Reklamasjon Kjøp av bolig eller håndverkertjenester

Reklamasjon |
Oslo, Asker, Bærum og Drammen

Ved reklamasjon på kjøp av bolig eller håndverkertjenester, er det nødvendig å innhente en befaringsrapport som inneholder beskrivelse og vurderinger av skadeårsak, sakdeomfang, utbedringsmetode og utbedringskostnader.  

Certus Takst AS tilbyr en uavhengig befaringsrapport 1 reklamasjonsrapport i Oslo, Asker og Bærum.

Reklamasjonsrapport vs skaderapport?

Det er forskjell på en reklamasjonsrapport og en skaderapport selv om de har flere likheter. 

 

I hva er en reklamasjonsrapport, forklares denne takstrapporten nærmere. 

Skaderapporten har flere likheter med en reklamasjon, men har ofte forskjellig oppdragsgiver. Skaderapport for forsikringsselskapet tar utgangspunkt i en skade på bolig med gjeldene forsikringsvilkår som grunnlag.

I en reklamasjonsrapport er det oftere byggefeil på utførelse, eller at det er reklamerte forhold ved eierskifte som er grunnlaget for oppdraget. Dokumentasjonen i en reklamasjonsrapport er som oftest mer omfattende, enn skadetakster. 

Pris for reklamasjonsrapport

Pris for reklamasjonsrapport eller reklamasjonstakst kan i enkelte tilfeller avtales på forhånd, men utføres genrelt sett etter medgått tid (antall timer x timepris).

 

Oppdrag som er mer kompliserte enn først forespeilet, vil som regel kreve mer tid, og som en følge av dette koste mer enn mindre oppdrag. I de fleste tilfeller treffer pristilbudet godt med endelig faktura for oppdraget.

I tilfeller der en bolig har flere avvik, vil arbeidet med å dokumentere disse feilene på en tilstrekkelig måte, være mer tidkrevende, enn om det er mindre forhold som avdekkes. Det forekommer at omfanget av feil, viser seg å være større, enn det oppdragsgiver først antydet per telefon eller e-post.

Konsulenttjeneste og befaringsoppdrag hvor dokumentasjon ikke er ønskelig, starter på 5500 kr.

Har du kjøpt bolig eller håndverkertjeneste med feil i Asker? 

Hva er en reklamasjon?

Hva er en reklamasjon, reklamasjonsrapport og reklamasjonstakst?

En reklamasjon er å klage over noe som du har kjøpt. For forbruker er dette ofte en bolig eller en håndtverkstjeneste. Reklamasjonsrapporten eller reklamasjonstakst som flere kaller takstrapporten, er det byggtekniske dokumentet som gir grunnlag for en reklamasjon.

 

Forhold som det klages/reklameres på, må undersøkes av en av en takstmann | takstingeniør, og bør være utført av en uavhengig takstmann | takstingeniør.

Det er verdt å merke seg at, i tilfeller der det står opplyst om i en reklamasjonsrapport at takstmann er en intern takstmann eller ekstern takstmann, har takstmannen enten hatt mange oppdrag for en oppdragsgiver eller så er takstmannen på lønningslista til oppdragsgiveren.  

I en reklamasjonsrapport skal takstmann | takstingeniør undersøke de faktiske forhold objektivt. Takstmenn | takstingeniører skal ikke la seg påvirke av hvem som er oppdragsgiver eller hvem som har kontaktperson i forbindelse med oppdraget. Takstmenn | takstingeniører i Norsk takst, har Etiske retningslinjer som omtaler hvordan takstmannen skal utføre yrket/profesjonen.

Feil opplysninger i salgsoppgave
ved kjøp av bolig?

Feil opplysninger ved kjøp av bolig?

Har du kjøpt en bolig med feil i forhold til opplysningene som har blitt gitt i salgsoppgave?

Etter at Avhendingslova ble endret i 1. januar 2022, har selger og selgers representanter (megler og takstmann | takstingeniør) et mye større ansvar for å gi kjøper riktig og tilstrekkelig informasjon. Det holder ikke lenger å si at boligen selges som den er. Les mer om Avhendingslova ( Lov om avhending av fast eiendom) hos lovdata.no.

Det kom også en ny forskrift som forteller hvordan takstmann | takstingeniør skal gjøre undersøkelsene av en bolig i forbindelse ved eierskifte. Forskrift til avhendingslova (Tryggere bolighandel) heter den nye takstforskriften, som enkelte kaller den. Forskriften skal sørge for at det blir gitt tilstrekkelig informasjon til forbrukere | kjøper før et boligkjøp.

Om boligsalget er i strid med Avhendingslova og tryggere bolighandel, som for eksempel at det er gitt feil eller manglende informasjon fra selger til kjøper, kan dette være en mangel.

Hva som blir ansett som en mangel, er ikke alltid like lett å vite på forhånd. Eksempel på dokumenter som kan inneholde manglende opplysninger eller uriktige opplysninger er:
- salgsoppgaven
- tilstandsrapporten
- selgers egenerklæringsskjema

For å finne ut av om det er gitt feil opplysninger, må takstmann | takstingeniør utarbeide en reklamasjonsrapprt. En reklamasjonsrapport er generelt sett en visuell byggteknisk gjennomgang av de forhold som kjøper klager på. Avvik beskrives og vurderes opp mot gjeldende forskrifter, standarder, og gitte opplysninger utover dette (påregnelig tilstand). 

Det er ikke opp til takstingeniøren | takstmannen å bevise at et påpekt forhold faktisk er en mangel. Dette er opp til advokatene i slike saker.

Har du kjøpt en bolig med feil,
eller er det for lite opplysninger i salgsoppgaven? 

Feil areal i salgsoppgave |
Arealavvik | Arealsvikt.

Feil areal i salgsoppgave | Arealavvik | arealsvikt.

Kravene til hva som anses som arealsvikt eller arealavvik og en mangel i henhold til Avhendingslova, ble betydelig skjerpet fra 1. januar 2022. Tillatt arealavvik var ikke tidligere definert i lovverk eller i noen forskrift. Det var i praksis en varierende rettspraksisen når det gjaldt prosentvis feil areal, som lå til grunn for om feil opplysninger angående areal, ble ansett som en mangel eller ikke. Etter 1. januar 2022 kan arealavviket i henhold til Avehendingslova § 3.3 Arealsvikt, ikke være større enn 2% og minimum 1 m² av det det totale bruksarealet | BRA. 

For en leilighet med totalt for eksempel 50 m² bruksareal | BRA, kan en mangel som følge av arealsvikt bli relativt raskt gjeldene ved et eierskifte, om en ikke er nøye med arealberegningen av boligen.

 

Frem til revisjonen av NS 3940 blir tatt i bruk av takstmenn | takstingeniører | bygningssakkyndige og andre aktører i boligbransjen, vil Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling, fortsatt være gjeldende.

Har du kjøpt bolig eller håndverkstjeneste med feil i Bærum? 

Nyttige lenker for
reklamasjonstakst | reklamasjonsrapport

Har du kjøpt bolig eller håndverkstjeneste med feil i Oslo? 

bottom of page