top of page
 • Forfatterens bildeCertus Takst

Minihus | Mikrohus - Hvilke regler gjelder?

Oppdatert: 19. apr.Innhold i artikkelen:
Mikrohus | Minihus

Ved økt fokus på bærekraft og redusere menneskenes fotavtrykk i naturen, har mikrohus blitt mer aktuelt enn tidligere. I tillegg til å være miljøvennlig og bærekrafting, med bruk av ressurser, er også mikrohusene relativt rimelig å føre opp. Mikrohus er altså ikke så utslagsgivende for lommeboka og er med dette mer budsjettvennlig.

Artikkelen tar ikke for seg alle de økonomiske, helse, miljømessige og samfunnsøkonomiske variablene, når det gjelder oppføring av mikrohus VS boligblokk med fortetting av befolkningen i leiligheter med tilsvarende størrelse.

Artikkelen tar for seg hvilke regler som gjelder for å bygge et mikrohus og hva definisjonen av et mikrohus er. Den tar også for seg endringene som ble gjennomfør 1. juli 2023 for å forenkle bygging av mikrohus, på eiendom som allerede er bebygget.


Mikrohus kan også omtales som minihus.Maksimal høyde for mikrohus er 4,5 meter
Mikrohus har forskjellige regler | krav til utforming

Hva er et mikrohus?

Et mikrohus er et lite hus som tar minimalt med plass, men samtidig har de nødvendige funksjonene til et hus. Blant annet å ha et sted til:

 • oppholde seg

 • hvile

 • sove

 • lage mat

 • samt sanitær med dusj, vask og toalett.

Disse husene kan være et godt alternativ for de som ønsker å leve enklere og kanskje ha mer grøntareal rundt boligen. I stedet for å bo i en blokkleilighet på samme størrelse i en storby.
Mikrohus - Helårsbolig, fritidsbolig (hytte) eller campingvogn?

Et mikrohus kan ha ulike utforming og bruk. Det er bruken av mikrohuset som avgjør hvilke byggteknsike krav som gjelder. Mikrohus kan blant annet være:

 • Helårsbolig

 • Fritidsbolig (hytte)

 • Campingvogn

De forskjellige mikrohusene har sine fordeler og ulemper sett opp mot hverandre. For eksempel vil en campingvogn med hjul, kunne fraktes til ønsket sted, men det kan være begrensninger på førerkort og det vil være regler for bruk av campingvogn i de forskjellige kommunene.

De nye reglene for mikrohus gjelder ikke for campingvogn.


En helårsbolig eller fritidsbolig (hytte) kan ha fast tilkoblet vann og avløp, og vil gi økt komfort med sanitærforhold, om dette er et ønsket behov.Mikrohus som campingvogn

At mennesker ønsker å flytte på seg med et tak over hode, har vært aktuelt siden tidenes morgen. Før bilen ble satt i masseproduksjon tidlig 1900-tallet, var forløperen til campingvogn slik vi kjeller det i dag ikke ulikt hest og overbygd kjerre med hjul. Det tok ikke lang tid før bilen ble masseprodusert, at også de førte campingvognene ble bygget. Utviklingen for en campingvogn har som for alt annet vært stor. Fra å kun være et tak over hode og mulighet for søvn, har de mest avanserte campingvognene blitt mobile hus. De praktiske flerbuksløsningene som blir brukt i disse campingvognene, er designet for å kunne brukes på mindre plass i et hus. Sammen med båtindustrien har produsentene av campingvogner vist at det er mulig å leve på et mindre areal, og allikevel ha de mest nødvendige funksjonene tilgjengelig.

Der campingvogner har hatt et visst fokus på luftmotstand og kjøreferdigheter, er mobile mikrohus mer designpreget og ligner mer på tradisjonelle hus eller hytter. Nå skal det sies at enkelte mikrohus, ser til former som begrenser luftmotstand, men på langt nær alle. For de fleste mikrohusene er det ikke nødvendigvis kjørekomfort som er øverst på prioriteringslisten, noe som også vil være naturlig.Nye regler for mikrohus som helårsbolig

Fra og med i dag 1. juli 2023 er det nye krav til mikrohus som benyttes som helårsbolig. Mikrohus blir omtalt som frittliggende boligbygning inntil 30 kvadratmeter/m². Bygningen må i tillegg være:

 • Under 4,5 meter fra bakkenivå.

 • 1 etasje

 • 1 boenhet

 • Uten kjeller

Kravene som kommer frem av byggesaksforskriften (SAK 10) kapittel 3. Tiltak som krever søknad om tillatelse og som forstås av tiltakshaver, § 3-1. Mindre tiltak på bebygd eiendom.

Nytt fra 1. juli 2023 er kravet i bokstav e) som forteller at, "Frittliggende boligbygning inntil 30 m​2 BRA med én boenhet i én etasje uten kjeller som ikke på noe punkt overstiger en høyde på 4,5 m over bakken." 

Les mer om forskriftskravet og veiledningstekst til bokstav e, i byggesaksforskriften (SAK 10) hos Direktoratet for byggkvalitet | DiBK.


Mikrohus har ikke de samme kravene til å oppfylle byggteknisk forskrift (TEK 17), som en større boligbygning. Sammendrag av hvilke krav som gjelder og ikke gjelder for mikrohus er blant annet:

 • Krav til tilgjengelighet gjelder ikke

 • Ikke krav til trappeutforming, da det kun er 1. etasje.

 • Ikke krav til oppbevaringsplass eller bod.

 • Krav til innvendig høyde er minimum 2,2 meter.

 • Krav til lyd og vibrasjon gjelder ikke.

 • Krav til ventilasjon er mer likt eldre forskrifter. (Ventiler og vinduer som kan lufte)

 • Det er ikke krav til uavhengig kontroll av våtrom og lufttetthet.

 • Nytt krav fra 28. juni 2023, beskriver at om bygningen skal ha pipe, må det være et ansvarlig foretak som fører opp hele mikrohuset. Les mer om oppføring av pipe i tilbygg.

Det er viktig å være klar over at plan- og bygningsloven gjelder og at det kan være kommunale forskjeller for oppføring av mikrohus. Blant annet hvor mikrohusene kan føres opp. Mikrohus som skal være helårsbolig må ha tilfredsstillende:

 • renovasjonsløsning

 • vann- og avløp

 • adkomst og parkering

Les mer om regler for mikrohus til boligformål hos Direktoratet for Byggkvalitet | DiBK


Direktoratet for Byggkvalitet | DiBK har også laget en veileder som skal bidra som hjelp, for at en skal forstå hvilke krav som gjelder for Mikrohus som helårsbolig. Les mer om Veiviser - Mikrohus som helårsbolig.
Mikrohus på bebygget eiendom

Kravene som er lempet på i byggesaksforskriften (SAK 10), gjelder for eiendom som allerede er bebygget. Dette betyr at det allerede står en bygning på eiendommen. Å bygge mirohus blir altså lettere for de som allerede har bebygget eiendommen sin.

Hvis eiendommen ikke har noen bygning fra før og mikrohuset er den første bygningen på eiendommen, må dette søkes om.


Hovedregelen er at det må benyttes ansvarlig foretak ved søknad og bygging av mikrohuset.

Alternativt kan en søke kommunen om å være selvbygger. En selvbygger må for de delene en ikke er kvalifisert for, benytte kvalifiserte fagpersoner.

Hva disse kvalifikasjonene innebærer, kan bli forskjellig fra kommune til kommune. Slik det allerede er, for alle landets byggesaker i de forskjellige kommunene i Norge.

Artikkelforfatter:

Artikkelen om mikrohus er skrevet av Per Ole Bjørnstad, daglig leder i Certus Takst AS.

Innlegget inneholder kun uvalgt informasjon, og leseren anbefales å lese referansene som er lagt ved i artikkelen.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page