top of page

16 elementer funnet for «»

Blogginnlegg (7)

 • Uenighet om lokal utbedring av membran

  Advokat vs. FFV Publisert artikkel fra NemiTek NemiTek publiserte en artikkel tirsdag 21. mars som handler om at Fagrådet for Våtrom | FFV og forbrukeradvokat Fæhn, har et ulikt syn når det gjelder lokale reparasjoner av det vanntette sjiktet | membran på badet. Gå direkte til innholdet i artikkelen: Argumentene til advokat Fæhn viser til domstolene Argumentene til FFV Faktablad fra NBKF Forutsetninger for gjennomføring av reparasjon av membran. Ved følgende forhold anbefales ikke partiell utbedring: Ved følgende forhold er partiell utbedring mulig, men krevende både ved vurdering og utførelse: Ved følgende forhold er partiell utbedring egnet: Definisjon av våtsone Informasjon og lenker til omtalte foreninger og personer i artikkelen. NemiTek Fagrådet for våtrom | FFV og Byggebransjens våtromsnorm | BVN Norsk Byggkeramikkforening | NBKF Forbrukeradvokat Publisert etter at artikkelen ble skrevet: Oppdatering av FFV utsagn i artikkel hos NemiTek Argumentene til advokat Seriøse håndverkere sier at delutbedringer | lokal utbedring ikke kan utføres på en skikkelig måte, da det ikke blir trygt nok. Membran på badet skal vare i flere tiår, ikke bare reklamasjonsperioden. Langtidsvirkningen av en lokal utbedring på membran, er det ikke tilstrekkelig forskning på. De fleste entreprenører som tar på seg jobber med våtrom, utfører ikke delutbedring | lokal utbedring. De som tilbyr denne tjenesten er en liten gruppe. Fæhn viser til domstolene Advokat Fæhn viser til flere dommer som viser til at delutbedringer ikke er godt nok. "...ikke bli av en slik standard som kjøperne hadde grunn til å forvente i henhold til kontrakt." "ikke sannsynliggjort at en lokal utbedring med ny skjøt i dusjsonen vil være mulig eller tilstrekkelig.» "...bevisførselen at det var forsvarlig og nødvendig å legge nytt sluk, ny membran og flislegging på gulv og vegger. En partiell utbedring ville medført risiko for nye lekkasjer.» «Større partiell utbedring som i det aktuelle tilfellet utføres unntaksvis av profesjonelle, og i så fall bare av den som opprinnelig la gulvet, og som altså kjenner det.» «Uttalelsen fra selskapets takstmann om at delutbedring er tilstrekkelig, bygger på uriktige forutsetninger om årsaken til lekkasjen, og det fremstår som usikkert om denne fremgangsmåte ville gitt en forsvarlig utbedring av mangelen.» Men det hender også at delutbedringer blir godtatt: «Lagmannsretten er kommet til at i dette tilfellet må en lokal reparasjon være tilstrekkelig selv om det kan innebære en viss risiko.» Argumentene til FFV Det må gjøres en vurdering i hvert enkelt tilfelle om delutbedring | lokale utbedringer. Er det et nytt bad, en reklamasjonssak eller en skadesak? Noe som har betydning for eventuelt risiko og muligheter for å kunne gjennomføre lokal utbedring. Hvor på badet den lokale utbedringen av membran er tiltenkt, er også en faktor. Er utbedringen ved sluket, ved døra eller i tørrsonen på badet. Det må kartlegges hvordan badet ble utført. I mange sammenhenger er det riktig å prøve lokale reparasjoner, men at dette kan vise seg å ikke fungere. Det må alltid utføres en vanntest og fuktindikasjonsmålinger, som viser til at de lokale utbedringene ved membran har blitt tett etter en lokal utbedring. Faktablad fra NBKF - Norsk byggkeramikkforening FFV viser til faktabladene fra Norsk Byggkeramikkforening | NBKF: Reparasjon av påstrykningsmembraner på flislagte våtromsgulv - Del 1 av 2. Del 1: Forutsetninger for partiell membranreparasjon. Reparasjon av påstrykningsmembraner på flislagte våtromsgulv - Del 2 av 2. Del 2: Metoder for å utføre partiell utbedring av påstrykning membraner. Forutsetninger for gjennomføring av reparasjon av membran. Det er flere forutsetninger som må avklares, for at reparasjon av membran, kan la seg gjennomføres eller ikke. Det er ikke alltid at en gjennomføring er fornuftig. Ved følgende forhold anbefales ikke partiell utbedring: Membranen har blitt oppløst og virker porøs og oppsprukket. Membranen har ligget mange år og restlevetiden er usikker Ved følgende forhold er partiell utbedring mulig, men krevende både ved vurdering og utførelse: Membranen er generell tynn (f. eks. under 0,6-0,7 mm) og flere egenskaper må vurderes, f. eks. tilstand og elastisitet). Underlaget er ujevnt og det er vanskelig å få rengjort membranflaten for limrester. Skadestedet ligger vanskelig til for reparasjon til f. eks. inne i et hjørne eller i overgang golv og vegg som gjør at veggfliser og veggmembran må skiftes i en vannutsatt sone. Ved følgende forhold er partiell utbedring egnet: Reparasjonen skjer i et område hvor der er lite og ikke noe permanent vannpåkjenning. Eksisterende membran er i god stand og har tilstrekkelig tykkelse til å kunne skjøtes. Lett tilkomst til reparasjonsstedet. Underlaget er plant og stabilt og gir godt feste for membranen. Definisjon av våtsone Et bad har områder som defineres som våtsoner. Definisjon av våtsone kan du lese mer om i veiledningen til Byggteknisk forskrift TEK 17 §13-15 , hos Direktoratet for byggkvalitet | DiBK. Bildet er hentet fra nettsiden til DiBK. BVN som er strengere enn Byggteknisk forskrift på enkelte områder, omtaler i BVN 34.010 Våte og tørre soner i baderom og andre våtrom. Valg av membran og ferdig overflate, at i små våtrom på 4 m² og mindre, er alle vegger i tillegg til gulv å anse som våtsone. Artikkelen inneholder ingen info som forteller noe om, at FFV anbefaler å prøve lokal utbedring av membran for disse badene. Informasjon og lenker til omtalte foreninger og personer i artikkelen. NemiTek Nemitek er en bransjeforening for VVS, energi og miljøteknikk med over 4 000 medlemmer fra hele landet. NemiTek er en forkortelse for Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening og endret navn fra VVS-foreningen i 2019 og har eksistert siden 1924. Informasjon hentet fra om nemitek. Fagrådet for våtrom | FFV og Byggebransjens våtromsnorm | BVN Fagrådet for våtrom er en uavhengig medlemsorganisasjon med flere typer faggrupper. Visjonen til FFV er å bidra til å utforme bedre våtrom via Byggebransjens våtromsnorm BVN . Les mer om vedtektene til Fagrommet for våtrom . Informasjon hentet fra FFV sin hjemmeside. BVN er et bibliotek av gode løsninger, sett ut ifra kompetansen vi har i dag. BVN har også et arkiv over utgåtte blader. I dag er det SINTEF som har ansvar for faglig utvikling, administrasjon, redaksjonell bearbeiding, illustrasjoner og utgivelse av BVN. Norsk Byggkeramikkforening | NBKF Norsk Byggkeramikkforening er en bransjeorganisasjon for produsenter og leverandører av keramiske fliser, naturstein, lim-støpe- og fugemasser, våtromsprodukter, verktøy og andre tilhørende produkter. Foreningen har samarbeid med Sintef og NTNU, der formålet er å synliggjøre riktig utførelse og økt kunnskap om produkter og løsninger. Informasjon hentet fra hjemmesiden til NBKF. Forbrukeradvokat Ola Fæhn Ola Fæhn er advokat, partner, daglig leder og styreleder i Forbrukeradvokaten AS . "Erfaring fra bla. Forbrukerrådet, Forbrukertvistutvalget, Husleietvistutvalget, Leieboerforeningen, Husbankens klagenemnd, Bank- og Forsikringsskadenemnda, Juss-Buss og Rådgivningsgruppa på Grünerløkka. Forfatter av flere bøker om forbrukerjuss, blant annet Forbrukerjungelboka fra 2005. Holder jevnlig kurs om forbrukerrettigheter og boligtvister" . Informasjon hentet fra Forbrukeradvokaten AS. Oppdatering av FFV utsagn i artikkel hos NemiTek Etter at artikkelen fra NemiTek ble publisert, har det kommet noen avklaringer fra FFV sin side. Les innlegget til FFV hos Facebook. Oppdateringen viser til at FFV og Fæhn i utgangspunktet ikke har vesentlig uenighet, men er mer enig med hverandre, men at det finnes nyanser ved valg av utbedringsmetode. Certus Takst AS | CTAS Forfatter av denne artikkelen er Certus Takst AS, en Godkjent våtromsbedrift innen takst | Modul C. Kontakt Certus Takst for undersøkelser av våtrom (bad/vaskerom/dusjrom) .

 • Tryggere bolighandel

  Innhold i artikkelen: Innføring av nytt regelverk | Tryggere bolighandel Direktoratet for Byggkvalitet | DiBK - Veileder til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) Krav til tilstandsrapporter ved omsetning av bolig Fastsetting av tilstandsgrad i tilstandsrapporter Ferdigattest - Dokumentasjon på faglig utførelse Først ferdigattest, deretter registrerte byggefeil Innføring av nytt regelverk | Tryggere bolighandel I 2022 ble Avhendingsloven endret og det ble laget en forskrift om hva tilstandsrapporter ved omsetning av boliger minimum skulle inneholde. Kravene til utforming av tilstandsrapporter ble endret. Endringene skulle skje raskt og det ble heller ikke lagt til rette for at forskriften ( tryggere bolighandel )skulle innføres med en overgangsordning. En overgangsordning er som ordet beskriver, en ordning ved overgang fra eldre regelverk til nyere regelverk. Slike ordninger kan bidra til at overgangen mellom eldre og nytt regelverk, blir mer som en glidende overgang. Slike overganger kan bidra til at de forskjellige aktørene får litt bedre tid til å sette seg inn det nye regelverket. Når en overgangsordning ikke var ønsket fra myndighetene, ble resultatet at det nye regelverket skulle innføres og det skulle innføres raskt. En av konsekvensen av at det nye regelverket skulle innføres raskt, var at alle aktørene som hadde noe med omsetning av boliger å gjøre, måtte handle rask. Regelverket måtte leses, analyseres og nye rutiner måtte opprettes. Det nye regelverket, ble spesielt aktuelt for takstmenn | takstingeniører, eller bygningssakkyndige som forskriften liker å kalle takstingeniøren | takstmannen, som utfører en tilstandsrapport i forbindelse ved omsetning av bolig. Hva konsekvensen blir for selger og selgers representanter (megler og takstingeniør), etter innføring av det nye regelverket og eventuelt brudd på Avhendingslova og Forskrift til avhendingslova ( tryggere bolighandel ), gjenstår å se. Oppdatering Etter publiseringsdatoen for denne artikkelen, har det blitt avsagt en dom i Oslo tingrett, der konsekvensene av mangelfull tilstandsrapport, etter rettens syn, fikk store økonomiske konsekvenser. Veileder til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) En annen aktør som har hatt hektiske dager etter innføring av det nye regelverket er Direktoratet for Byggkvalitet | DiBK. Direktoratet for Byggkvalitet har på siden - Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) gjelder fra 1. januar 2022 , (tidligere omtalt som veiledning til Forskrift til avhendingslova), har kommet med uttalelser om hvordan enkelte punkter i regelverket skal tolkes. Krav til tilstandsrapporter ved omsetning av bolig Et av punktene det har vært en del spørsmål til, har vært kravet til dokumentasjon og hva er det som ansees som tilstrekkelig dokumentasjon for faglig god utførelse. Opphavet til noen av disse spørsmålene som handler om dokumentasjon, kommer som et resultat av Forskrift til avhendingslova § 2-23. Fastsetting av tilstandsgrad. Forskriftens definisjoner har tidligere blitt omtalt i NS 3600:2018 Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig, som er opphavet til. NS 3600 er standarden som ble benyttet i det som tidligere ble kalt en Boligsalgsrapport. Ved en forenklet forklaring kan en si at hvis en blader sammen den tidligere boligsalgsrapporten med tilstandsrapportene som var gyldig frem til 31.12.2021, så får du dagens tilstandsrapport. Bildet er mer nyansert enn som så, blant annet med at forskriften stiller flere strengere krav enn Boligsalgsrapporten, men som en forenklet forklaringen er det en passende beskrivelse. Fastsetting av tilstandsgrad i tilstandsrapporter I henhold til Forskrift til avhendingslova (Tryggere bolighandel) Fastsetting av tilstandsgrad forutsettes det at: TG0 kan gis der bygningsdelen ikke har avvik, merknader og at det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. TG1 kan gis ved mindre avvik og der det mangler dokumentasjon på faglig god utførelse. I tillegg refereres det til krav i NS 3600 ved valg av tilstandsgrad. Fastsetting av tilstandsgrad i en tilstandsrapport er blitt satt i et tydeligere system, enn det var tidligere der mange KUN vurderte tilstandsgrad etter skjønn. Ferdigattest - Dokumentasjon på faglig utførelse I henhold til DiBK 2.11.2022 "Ferdigattesten skal være en bekreftelse på at arbeidene er utført i henhold til regelverket, og i utgangspunktet vil ferdigattesten være dokumentasjon på faglig god utførelse." Denne setningen er interessant på flere måter og skaper ytterligere rom for tolkninger. For det første refereres det til saksgangen i en byggesak, der kommunen forholder seg til de dokumentene som blir tilsendt i forbindelse med et byggeprosjekt | søknadspliktig tiltak. Der ferdigattest skal være en bekreftelse på at tiltak er utført i henhold til regelverket. Det andre er at DiBK legger inn en forutsetning, som forteller at ferdigattest i utgangspunktet vil være dokumentasjon på faglig god utførelse. Dette kan leses som at ferdigattest ikke nødvendigvis er dokumentasjon på faglig god utførelse, men at ferdigattest vil være dokumentasjon for faglig god utførelse. Først ferdigattest, deretter registrerte byggefeil. Nylig ble det publisert en omfattende rapport på oppdrag fra DiBK, som handler om byggefeil i boliger som ble oppført fra 2010 til 2020. Les rapporten Omfang av byggfeil i Norge . Ser en på resultatene av byggefeil i denne rapporten og legger til at ferdigattest er dokumentasjon for faglig god utførelse, er det noe som ikke ser helt ut til å stemme. Enten må det kun være registrert byggefeil i boliger uten midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, eller så kan ikke en ferdigattest med sikkerhet være dokumentasjon for faglig god utførelse. At det registreres feil utførelse for boliger som har ferdigattest, må sies å ikke være et spesielt overraskende funn. En trenger ikke lese mange søknadspliktig tiltak, før en feil avdekkes. DiBK sin uttalelse om at ferdigattest i utgangspunktet skal være dokumentasjon for faglig god utførelse, ser ut til å stemme godt. Spørsmålet fremover blir hvordan å fastsette riktig tilstandsgrad for skjulte bygningsdeler, der det foreligger ferdigattest. Artikkelforfatter: Artikkelen tryggere bolighandel er skrevet av Per Ole Bjørnstad, daglig leder i Certus Takst AS. Innholdet i innlegget er kun en mindre utvalgt del av et mer omfattende informasjon, og det anbefales derfor å lese de lenkene som er lagt ved gjennom artikkelen i sin helhet. Slik at leseren sitter igjen med et objektiv syn på temaet i innlegget.

 • Lovlighetsmangel - En ulovlig bruksendring av bolig

  I Forskrift til avhendingslova (Tryggere bolighandel), står det at om den bygningssakkyndige | takstingeniør | takstmann ser at boligen har åpenbare ulovligheter, skal det opplyses om. Eksemplet forskriften benytter er en ulovlig bruksendring ved kjøp av bolig, lovlighetsmangel. Gå direkte til innhold i artikkelen: Hva er en ulovlig bruksendring av bolig | Lovlighetsmangel? Hva kan gjennomgang av byggetegninger avdekke? Byggesak: Søknad om tiltak, tillatelse til tiltak og ferdigattest. Gjennomgang byggetegninger, tillatelse til tiltak og ferdigattester, i forbindelse med utforming av tilstandsrapporter. Hva er en ulovlig bruksendring av bolig | Lovlighetsmangel? En ulovlig bruksendring | lovlighetsmangel er blant annet det å endre romløsningen i boligen til noe den ikke er byggesøkt og godkjent for. For eksempel at et loft eller en kjeller er tatt i bruk som oppholdsrom, ved å innrede til loftstue eller kjellerstue. I Byggteknisk forskrift | TEK 17 kalles oppholdsrom for - rom for varig opphold. I boligbygninger er rom for varig opphold definert som stue og tilsvarende rom, kjøkken og soverom. Les mer om Hva er en bruksendring? hos Direktoratet for byggkvalitet | DIBK. ​ I større boliger er det en del mer som tidligere eiere og dagens eier, kan ha endret ved boligen som skulle vært byggesøkt til kommunen. Eksempler på endringer er å innredet loft eller kjellere fra boder til oppholdsrom. Vær også klar over at fasadeendringer som endrer bygningens karakter, endring av den bærende konstruksjonen (endre bærevegg) eller rehabilitering av pipe, krever søknad til kommunen. Hva kan gjennomgang av byggetegninger avdekke? Det er ytterst sjeldent at det ikke eksisterer tegninger for boliger. Spesielt for kommunene i og rundt Oslo. Disse tegningene kan i de fleste tilfeller fremskaffes hos kommunen eller andre tilbyder som har tilgang på byggetegninger. For enkelte boliger kan det allikevel mangle tegninger. For eksempel som følge av alder på bygningen eller at tegninger har blitt borte hos kommunen, som følge av digitalisering av arkiv eller mangelfulle rutiner. En gjennomgang av byggetegningene kan bidra til at det opplyses om at boligen er i tråd med de sist godkjente tegningene i arkivet til kommunen, eller det kan avdekkes at det har blitt gjennomført søknadspliktig endringer ved boligen, men at disse ikke er byggesøkt. Slike søknadspliktig endringer, kan ha vært gjennomført av tidligere eiere og ikke av den som står registrert som eier av boligen, ved salgstidspunktet / eierskifte. Selv om endringene ikke er utført i regi av nåværende eier, vil flere type endringer ved boligen fortsatt være søknadspliktig. Ved å se på den sist godkjente plantegningen vil en kunne se om det er utført: Søknadspliktig bruksendring fra tilleggsdel / S - rom til hoveddel / P -rom. Søknadspliktig bruksendring fra hoveddel / P - rom til hoveddel / P - rom, der rommet ikke er godkjent som rom for varig opphold ( stue, tilsvarende rom, kjøkken og soverom ). Søknadspliktig fasadeendring. I tillegg kan det være utført endringer på den bærende konstruksjonen som medfører søknadspliktig til kommunen. Byggesak: Søknad om tiltak, tillatelse til tiltak og ferdigattest. Det er viktig å være klar over at selv om det er gitt en Ferdigattest fra kommunen, betyr ikke dette med 100 % sikkerhet at det omsøkte tiltaket, er utført etter tillatelsen fra kommunen. ​ Ferdigattesten viser til dokumentasjonen som er sendt inn til kommunen, ikke faktisk utførelse. Det kan være at kommunen kommer på et tilsyn for å se til at utførelsen er i tråd med søknaden og tillatelsen, men dette hører mer til unntaket enn regelen i kommuner rundt Oslo. ​ Ved salg av bolig, viser megler til ferdigattest i salgsoppgaven, og megler forutsetter at ferdigattesten har blitt gitt på riktig grunnlag. ​ At ferdigattesten er blitt gitt på riktig grunnlag forutsetter også kommunen. Kommunen viser til at det både i ferdigattester, at opplysningene som har blitt gitt i søknaden til kommunen, stemmer overens med utførelsen. Om utførelsen ikke stemmer med opplysningene som er gitt i tillatelsen, kan ferdigattesten trekkes tilbake. Tiltaket som var blitt gitt en ferdigattest, vil i stedet fremstå som en ulovlig bruksendring. ​ I salgsoppgaver der det verken er innhentet tegninger eller megler har lest hva som står i tillatelsen til tiltak | byggetillatelsen fra kommunen, kan det være forhold ved boligen som det kunne/burde vært opplyst om. ​ Les mer om hva Norges Eiendomsmeglerforbund anbefaler at meglere undersøker i forhold til byggetillatelser i artikkelen "Avklaringer av byggetillatelser og ferdigattest ved salg av eiendom – er eiendommen og bygningene godkjente?" Gjennomgang byggetegninger, tillatelse til tiltak og ferdigattester, i forbindelse med utforming av tilstandsrapporter. Det er varierende praksis ved salg av boliger om det hentes inn tegninger av boligens sist godkjente bruk. Gjennomgang av tegninger | lovlighet gjøres av takstmann | takstingeniøren eller megleren som har ansvaret for salget av boligen. Det finnes boliger som er solgt, der det ikke har vært noen gjennomgang av boligens sist godkjente bruk. Slike bruksendringer og andre søknadspliktig endringer, kan få en betydelig kostnad ved å få boligen godkjent av kommunen. For flere typer endringer kreves det også blant annet at endringene blir søkt og utført av ansvarlig foretak. Er slike endringer kun gjennomført av selger, vil dette kunne føre til uenigheter etter eierskifte. I salgsoppgaver der gjennomgang av tegninger, tillatelse til tiltak eller ferdigattest ikke ønskes, kan ikke takstmann | takstingeniør vite om det er forhold ved boligen, som kunne vært opplyst om til kjøper.

Vis alle

Andre sider (9)

 • Personvernerklæring | Bruk av hjemmeside | ctas.no

  Certus Takst AS er opptatt av at du skal ha tillit til hvordan dine personopplysninger behandles. I denne personvernerklæringen forklares det hvordan og hvilken informasjon som lagres om deg, også ved bruk av denne hjemmesiden. Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon eller kjøpshistorikk. Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven og opplysninger vil være i samsvar med gjeldende regelverk. Innledning Hvilke opplysninger har vi om deg? Takstforetaket får informasjon om deg ut ifra hvilken informasjon som blir gitt og ved å benytte en takseringstjenestene som tilbys og hva som blir tillatt ved bruk at nettbaserte tjenester og informasjon. Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir når du sender inn skjema, som navn, adresse, telefonnummer, bedriftsinformasjon, personopplysninger og e-postadresse. Du kan i tillegg velge å gi oss mer informasjon om deg selv. ​ Kommunikasjon: Informasjon som blir gitt ved kontakt, deriblant kommunikasjon via e-post eller telefon. ​ Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon vi får når du bruker nettbaserte løsninger, som hva slags enhet du har (for eksempel mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der. ​ Profileringsopplysninger: Informasjon og antakelser vi lager automatisk basert på de andre opplysningene (nevnt ovenfor) vi har om deg, som dine preferanser og interesser og hvilke demografiske grupper du tilhører, med mindre du har motsatt deg dette. Hva brukes personopplysningene til? Personopplysningene dine kan brukes til: Nettbaserte løsninger: Opplysningene brukes til å tilpasse informasjonen på nettbaserte løsninger, til det tekniske utstyret du bruker. Gjennomføre takstoppdrag: Opplysninger for å gjennomføre takstoppdrag, motta betaling og lagre kjøpshistorikk. Statistikk: Ved bruk av nettbaserte løsninger kan utarbeides det statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle tjenestene som tilbys. Opplysningene knyttes ikke opp til en bestemt person. Nettsiden benytter såkalte cookies for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere trafikken på nett og se hvilke områder på nettstedet du har besøkt. Markedsføring: Kontaktinformasjon kan benyttes (f.eks. telefonnummer og epostadresse) til å sende deg anbefalinger og informasjon om takseringstjenester, med mindre du har motsatt deg dette. Det rettslige grunnlaget for formål Nettbaserte løsninger, Statistikk og Markedsføring er for å kunne tilby, videreutvikle og markedsføre takseringstjenester etter kundens behov. Det rettslige grunnlaget for formål Gjennomføre takstoppdrag, er for å oppfylle vår kontrakt med deg. Det rettslige grunnlaget for formål Markedsføring kan også være ditt samtykke, dersom du har gitt oss dette. Personvernerklæring Hvem deles personopplysningene med? Utlevering av opplysninger skjer normalt ikke, men kan være aktuelt til offentlige myndigheter, for eksempel ved mistanke om lovbrudd Hvor lenge lagres personopplysninger? Personopplysninger om deg lagres kun så lenge det er nødvendig. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres, når de ikke er nødvendig lengre. ​ Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon om din bruk av våre nettsider lagres i opptil 6 måneder. Opplysningene benyttes kun til å forbedre nettbaserte løsninger Gjennomføring av takstoppdrag: Kommunikasjon og tilsendte dokumenter lagres i fem år. Dette er på grunn av eventuelle klager eller krav, som kan komme etter at oppdraget har blitt avsluttet. Endringer i personvernerklæring Personvernerklæringen kan oppdateres etter at du har vært i kontakt med Certus Takst AS. Du finner siste publiserte versjon av personvernerklæring på nettsiden. Dine rettigheter Du kan ha rett til å be oss å: Gi deg ytterligere informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg. Oppdatere dine personopplysninger. Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare. Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger Motsette deg automatiske individuelle avgjørelser, inkludert profilering. Gi deg opplysninger du har gitt til oss i en strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format eller, der det er teknisk mulig, be oss om å overføre disse til en annen virksomhet. Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss. Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette. Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser. Kontakt for spørsmål om personvernerklæring Hvis du ønsker å kontakte Certus Takst AS, kan du gjøre dette via e-post eller telefon. Ved kontakt via telefon, må henvendelsen sendes per e-post etter avsluttet samtale. Dette for å kunne dokumentere innholdet i samtalen. ​ ​ Kontakt for personvernerklæring

 • Takst av bolig i Oslo, Drammen, Asker og Bærum | ctas.no

  01 - Tjenester | Boligtakst Tjenester innen takst av bolig 01.1 - Takst for kjøp av ny bolig 5500 kr Befaringsoppdrag uten rapport 12 000 kr Befaringsoppdrag med rapport Takst ved kjøp av bolig, er et befaringsoppdrag som handler om å bistå kjøper før, under og etter kjøp og overtakelse av ny bolig. Disse takseringsoppdragene er: Forhåndsbefaring | forbefaring (før). Overtakelse (under). Ettårsbefaring (etter). Befaringsrapport | Reklamasjon ved kjøp av bolig (etter overtakelse). ​ I tillegg til bistand av kjøpe av ny bolig, vil befaringsoppdrag også omfatte kjøp av håndverkertjenester. LES MER OM BEFARINGSOPPDRAG 01.2 - Takst for salg av bolig 7500 kr Leilighet 16 000 kr Enebolig med mer Boligtaksten som benyttes i forbindelse med salg av boliger, er i dag en tilstandsrapport. Prisen for en tilstandsrapporten inkluderer: Arealmåling ​ ​​ av bolig, bod og garasje:​ BRA-i | Internt bruksareal BRA-e | Eksternt bruksareal BRA-b | Innglasset balkong​​ TBA | Terrasse- og balkongareal​ ALH | Areal med lav himlingshøyde GUA | Gulvareal Tilstandsvurdering av bygningsdeler i bolig ​ Prisliste finner du under - Tilstandsrapport | Boligtakst for tryggere bolighandel LES MER OM TILSTANDSRAPPORTER 01.3 - Verditakster for bolig og eiendom 7000 kr Verditakster 2500 kr Tilleggtjeneste Verditakster utarbeides i forbindelse med verdisetting av tomter, boliger, eiendommer, oppføring av boliger og som en tilleggstjeneste til tilstandsrapporter. ​ Forhåndstakst. Tomtetakst. Verdi- og lånetakst. Tilstandsrapport med markedsverdi. LES MER OM VERDITAKSTER 01.4 - Andre takstoppdrag | boligtakster 5500 kr Andre oppdrag Avtale Avtalepris eller timepris Andre takstoppdrag er en samleside av flere typer takseringsoppdrag, deriblant: Reklamasjon på håndverkertjenester.​​ Skade på bolig | Skaderapport. Energirådgivning. Byggetegninger | Tegninger for takst. Arealmåling. Inspeksjon med drone. KONTAKT FOR ANDRE TAKSTOPPDRAG 02 - Om Certus Takst Certus Takst er Godkjent våtrombedrift, Mesterbedrift og medlem av Norsk takst, Norges største bransjeorganisasjon for takstforetak og takstingeniører. LES MER OM CERTUS TAKST Hva sier kundene? “Leverer en veldig profesjonell og god tjeneste” Per Ole var veldig hyggelig, samarbeidsvillig og flink. Gir god veiledning og informasjon. Fornøyelig opplevelse som det ikke er noe å utsette på. ​ “Slik skal det gjøres” Tok kontakt med Certus Takst etter å ha lest andres tilbakemeldinger. Vi fikk utarbeidet en grundig reklamasjonsrapport med utbedringsmetode og kostnadsberegning. Vi ble ikke skuffet. “Takstmann i toppklasse” Seriøs og grundig takstmann som yter det lille ekstra for kunden. Anbefales på det sterkeste. 02.2 - Kompetanse Utdanning, godkjenninger og sertifiseringer 03 -Takstnyheter og takstartikler Nyheter og artikler Nyheter og artikler er skrevet at Certus Takst AS. 1. juli 2023 Minihus | Mikrohus - Hvilke regler gjelder? 1. juli 2023 kom det nye regler for mikrohus som benyttes som helårsbolig, der formålet er å forenkle bygging. 99 1. juli 2023 Oppføring av pipe i tilbygg Veiledningsteksten i Sak 10 for oppføring av pipe i tilbygg under 50 kvadratmeter, ble endret av DiBK 28. juni 2023. 33 21. mars 2023 Uenighet om lokal utbedring av membran Uenighet om lokal utbedring av membran, advokat vs FFV. 178 20. feb. 2023 Tryggere bolighandel Er ferdigattest tilstrekkelig dokumentasjon på faglig god utførelse? En rapport viser at det avdekkes en del byggefeil på nyere boliger. 74 04 -FAQ Spørsmål og svar om takst Hva er spørsmål og svar? Spørsmål og svar om takst er et hjelpemiddel for å finne svar på spørsmål, som ofte blir stilt angående takst, taksering og takseringstjenester. Ta kontakt per e-post om det mangler spørsmål, som du ønsker svar på. Hvordan bestiller jeg takst av Certus Takst? Du kan kontakte Certus Takst via e-post eller telefon, for å avklare hva slags type boligtakst du trenger. Forespørsler angående bestilling av boligtakst, må sendes per e-post og vil bli besvart med et pristilbud. Pristilbudet må aksepteres før det kan avtales tidspunkt for en undersøkende befaring. Det kan være at ytterligere informasjon vil bli etterspurt for å kunne gi et mest mulig riktig pristilbud. Kontakt Certus Takst for pristilbud eller bestilling av takst. Hvor utfører Certus Takst takseringsoppdrag? Certus Takst utfører for det meste takseringsoppdrag i Oslo, Drammen, Asker og Bærum, men det kan også avtales takstoppdrag utenfor disse områdende, om det er ønskelig at Certus Takst skal gjennomføre takseringsoppdraget og utarbeide takstrapporten. Hva er en takst? Takst betyr å fastsette en verdi på en ting eller et objekt. Opprinnelig stammer ordet fra det latinske ordet taxare. Ordet takst i forbindelse med bolig og eiendom brukes som en fellesbetegnelse av forbrukere, til de fleste typer takst på bolig. Denne taksten blir også kalt for en boligtakst. Boligtaksten bør gjennomføres av en takstingeniør | takstmann, som har kompetanse innen bolig og eiendom. Når du skal bestille en boligtakst, er det viktig at du bestiller den boligtaksten du er ute etter, slik at du mottar en takstrapport som besvarer oppgaven/mandatet du gir. For å sikre at du bestiller riktig type takst på bolig, kan du kontakte Certus Takst per e-post eller telefon. Hvor mye koster en takst? Hvor mye en takst vil koste koster, varierer ut fra hva slags type takst som ønskes, hvor i landet taksten bestilles og hvilke undersøkelser som må gjennomføres og dokumenteres i utarbeidelse av takstrapporen eller takstoppdraget. For eksempel er det fastpris på tilstandsrapporter (takstrapport for eierskifte) og verditakster, mens et befaringsoppdrag i forbindelse med en reklamasjonsrapport, vil faktureres etter medgått tid. Hva er en elektronisk takst | e-takst? En e-takst / elektronisk takst brukes til å sette en verdi på en bolig. Denne taksten blir vurdert ut ifra størrelsen på boligen, beliggenhet, standard, alder og sammenlignbare salg i området. E-taksten beregnes i et dataverktøy som inneholder salgsinformasjon av alle boliger på det åpne markedet, og hva de har blitt solgt for. Informasjonen som er tilgjengelig oppdateres daglig. Denne boligdatabasen heter Eiendomsverdi og eies av flere av de største aktørene i boligmarkedet, der DNB, Sparebank 1, Eika Boligkreditt og Nordea eier ¼ hver av aksjene. Viktig å merke seg at en e-takst ikke er det samme som en verditakst fra takstingeniør / takstmann, som er en mer omfattende gjennomgang av boligen. Hva er en takstmann | takstingeniør? Takstmann er et yrke som blant annet handler om å sette verdi og vurdere byggteknisk utførelse, sett opp mot et gitt referansenivå. For privatpersoner benyttes takstmannen som oftest i forbindelse med tilstandsrapporter eller verditakster. Ordet takstmann er skiftet til den kjønnsnøytrale tittelen takstingeniør. Det er allikevel slik at de aller fleste forbrukere uansett alder fortsatt benytter tittelen takstmann. Dette vil endres med tiden. Er takstingeniør | takstmann en beskyttet tittel? De aller fleste forbrukere har inntrykket av at en må være utdannet for å være en takstmann | takstingeniør. Dette stemmer ikke., da takstmann | taktingeniør ikke en beskyttet yrkestittel. Det vil si at hvem som helst kan kalle seg for en takstmann eller takstingeniør, uten noen form takstutdanning. Certus Takst er medlem av Norsk Takst og har gjennomgått takstutdanning hos NEAK. Denne takstutdanningen er Norges strengeste og beste utdanning for takstmenn og takstingeniører. Som medlem hos Norsk takst er det også krav til etterutdanning via obligatoriske kurs. Du kan lese mer om hvilken takstutdanning og kurs Certus Takst har under Om Certus Takst. Hva er en bygningssakkyndig? Den tredje tittelen som benyttes for personer som undersøker boliger er bygningssakkyndig. Bygningssakkyndig nevnes i Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel), eller i takstforskriften som enkelte liker å kalle forskriften. ​ Hvem som helst kan bruke tittelen bygningssakkyndig og de andre titlene. Dette er fordi takstmann, takstingeniør eller bygningssakkyndig ikke er noen beskyttet yrkestittel. Det finnes forskjellig takstutdanning og kurs fra forskjellige tilbydere og takseringsforbund. Takst av bolig og eiendom Oslo, Drammen, Asker og Bærum Certus Takst er en takseringsbedrift som holder til i Asker, og som utfører boligtakster ved kjøp og salg av boliger, samt andre takseringsoppdrag. Kontakt for takst Priser Takst av bolig Om Certus Takst Nyheter og artikler Spørsmål og svar Takst for kjøp av bolig Takst for salg av bolig Verditakster Andre takstoppdrag Sertifisert takseringsbedrift i Asker. Godkjent medlemskap Norsk takst og NITO Mester Godkjent våtromsbedrift Godkjent hos Norsk takst Mester Godkjent hos NITO | Norges ingeniør- og teknologorganisasjon Fagskoleingeniør - Bygg BVN | Byggebransjens våtromsnorm

 • Pris for takst og takstmann | takstingeniør | ctas.no

  Pris for takst og takstmann | takstingeniør Oslo | Drammen | Asker og Bærum Prisene for takst er delt inn i forskjellige typer oppdrag.​ Gå til aktuell prisliste. Tilstandsrapport | Salg av bolig Befaringsoppdrag | Kjøp av bolig Verditakster Andre takstoppdrag Kontakt for pris 01 - Pris | Befaringsoppdrag Pris for takst ved kjøp av bolig 01.1 - Pris for befaringsoppdrag Pris for takst ved kjøp av bolig der delt inn i befaringsoppdrag, og omfatter: Forhåndsbefaring Overtakelse Ettårsbefaring Reklamasjoner ​ Ta kontakt om du ønsker å få tilsendt prisliste for befaringsoppdrag i PDF format. PRIS FORHÅNDSBEFARING PRIS OVERTAKELSE PRIS ETTÅRSBEFARING PRIS REKLAMASJON 01.2 - Pris forhåndsbefaring av ny bolig Pris forhåndsbefaring - Fra 5500 kr. Prisen inkluderer: - Befaring inntil 1,5 time. - Gjennomgang av dokumenter, (inntil 30 minutter). 01.6 - Tilleggspriser for befaringsoppdrag 1750 kr. - Timesats for takstmann | takstingeniør. | Tilleggsarbeid etter medgått tid. ​ Bom og parkering etter gjeldene satser. Kjøring frem og tilbake 10 kr. pr. km. Utover 25 km faktureres det for kjøring + timesats | medgått tid. ​ I tilfeller der det registreres avvik ved utførelse og disse ønskes dokumentert av kunde/oppdragsgiver, må disse avvikene dokumenteres i en takstrapport/befaringsrapport/reklamasjonsrapport. E-poster, kortfattede skriv eller notat blir ikke brukt til å vurdere registrerte avvik, da dokumentering av avvik/feil utførelse bør være grundig og av høy kvalitet. Pris befaringsoppdrag 02 - Pris | Tilstandsvurdering Pris for tilstandsvurdering 02.1 - Pris for tilstandsrapport Pris for tilstandsvurdering omfatter: Tilstandsrapport | Salg av bolig Tilstandsanalyse av bygningsdeler Vedlikeholdsplan | Tilstandsvurdering bygg ​ Klikk på lenken (e-post), om du ønsker å få tilsendt prisliste for tilstandsrapporter i PDF format. PRIS TILSTANDSRAPPORT - LEILIGHET PRIS TILSTANDSRAPPORT - Enebolig m/m PRIS VEDLIKEHOLDSPLAN PRIS TILSTANDSANALYSE 02.2 - Pris leilighet BRA 1-100 m² - Fra 7500 kr. 02.6 - Tillegg tilstandsrapporter 1000 kr. - Gjennomgang av godkjente tegninger | Boligens godkjente bruk. 1000 kr. - Målsatt planskisse | plantegning. Pris pr. plan.​ 2500 kr. - Tilstandsrapport med verdi. ​2500 kr. - Ekstra boenhet | utleiedel | hybel. 2500 kr. - Vurdering av tilleggsbygg ​ 1750 kr. - Timesats for takstmann | takstingeniør. | Tilleggsarbeid etter medgått tid. ​ Bom og parkering etter gjeldene satser. Kjøring frem og tilbake 10 kr. pr. km. Utover 25 km faktureres det for kjøring + timesats | medgått tid. Pris tilstandsrapport 03 - Pris | Verditakster Pris for verditakster 03.1 - Pris verditakst Pris for verditakster omfatter: Forhåndstakst. Tomtetakst | Verditakst for tomt. Verditakst bolig | Verdi- og lånetakst. ​ Klikk på lenken (e-post), om du ønsker å få tilsendt prisliste for verditakster i PDF format. PRIS FORHÅNDSTAKST PRIS TOMTETAKST PRIS VERDITAKST BOLIG PRIS TILSTANDSRAPPORT MED VERDI 03.2 - Pris forhåndstakst Pris fra 7000 kr. 03.6 - Tillegg tilstandsrapporter 1000 kr. - Ekstra boenhet | utleiedel | hybel.. 1000 kr. - Tilleggsbygg. 1000 kr. - Gjennomgang av godkjente tegninger | boligens sist godkjente bruk. ​ 1750 kr - Timesats for takstmann | takstingeniør. | Tilleggsarbeid etter medgått tid. ​ Bom og parkering etter gjeldene satser. Kjøring frem og tilbake 10 kr. pr. km. Utover 25 km faktureres det for kjøring + timesats | medgått tid. ​ Endringer eller mangelfull informasjon, faktureres etter medgått tid. Pris verditakst 04 - Pris | Andre takstoppdrag Pris for andre takstoppdrag 04.1 - Pris andre takstoppdrag Pris for andre takstoppdrag omfatter: Skaderapport | Skadetakst. Byggetegninger (plan, fasade og snitt). Energirådgivning. Inspeksjon med drone. Arealmåling. ​ Klikk på lenken (e-post), om du ønsker å få tilsendt et tilbud PRIS ANDRE TAKSTOPPDRAG 04.2 - Pris andre takstoppdrag Pris fra 5500 kr. 04.3 - Tillegg andre oppdrag ​1750 kr - Timesats for takstmann | takstingeniør. | Tilleggsarbeid etter medgått tid. ​ Bom og parkering etter gjeldene satser. Kjøring frem og tilbake 10 kr. pr. km. Utover 25 km faktureres det for kjøring + timesats | medgått tid.​ Pris andre takstoppdrag

Vis alle

Søkeresultater

bottom of page